Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, Gen C – SỰ KHÁC BIỆT TRONG GIAO TIẾP

     Gen Z, Gen Y, Gen Alpa, Gen C là những thuật ngữ hiện đã được đưa vào vốn từ hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, rất dễ bị hiểu sai hay gây nhầm lẫn giữa những thuật ngữ này. Lập danh mục các thế hệ khác nhau và cách tiếp cận thông tin khác nhau trong thế giới truyền thông là nhiệm vụ của Cha Maciel Makula, một thành viên của của Ban Truyền thông Xã hội – người đã cung cấp cho độc giả ANS những đóng góp của mình về lĩnh vực truyền thông trong gia đình Salêdiêng từ tháng 2/2023.

     Trong bối cảnh khác biệt giữa những thế hệ, giao tiếp đôi khi trở nên khá phức tạp và thậm chí không thể hiểu được nhau. Điều này, sau đó đã được kết hợp bởi các bối cảnh văn hóa tương ứng, có thể giúp đỡ hoặc cản trở tương tác giao tiếp.

     Do đó, trong bài viết thứ tư của mình, Cha Makuła nhằm minh họa sự khác biệt cơ bản giữa các thế hệ X, Y, Z, Alpha và C, cũng như sự khác biệt trong việc truyền và nhận thông tin của những thế hệ này.

     Sau khi mô tả đặc điểm và phác thảo các ranh giới độ tuổi của từng thế hệ, tác giả đọc lại toàn bộ mọi thứ từ quan điểm của một Salediêng, và đưa ra cho độc giả vài câu hỏi.

     Điều gì đặc trưng của cho các thế hệ nhác nhau trong công việc của một Salêdiêng, trong công tác giáo dục và thị trường nhân tố lao động? Thế hệ này mong đợi gì ở tôi trong việc trao đổi thông tin giữa các cá nhân? Tại sao cần điều chỉnh thông tin? Điều gì là động lực cho những thế hệ khác nhau? Làm cách nào để quản lý đại diện những thế hệ khác nhau trong tổ chức của tôi? Làm cách nào để giải quyết những xung đột trong giao tiếp phát sinh từ những cách tiếp cận thông tin khác nhau?

     Cha Makula giải thích: “những câu hỏi này dẫn đến một cam kết lớn hơn trong việc phải học cách thức giao tiếp mà các thế hệ khác nhau ưa chuộng, cũng là cách hợp tác hiệu quả giữa các thế hệ trong nhiều dự án và công cuộc giáo dục.”

     Gia đình Salêdiêng đề cập đến các vấn đề và phương thức truyền thông như một sự chuẩn bị trước cho thế hệ trẻ của mình. “Sự phát triển của công nghệ có tác động đến nền văn hóa và các mô hình truyền thông, điều này vốn liên tục thách thức những người làm công việc giáo dục theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco.” Tác giả nói tiếp “ Vì vậy mà tầm quan trọng của việc tìm hiểu về thế hệ mới, người mà với những đặc trưng tính cách và hành vi giao tiếp tích cực cách đáng ngạc nhiên, luôn được hỗ trợ bởi công nghệ và cách tạo ra quá trình tiếp cận thông tin chưa từng có trước đây”.

Chuyển ngữ: Nghiêm Linh

Visited 41 times, 1 visit(s) today