Tin Vùng

Valdocco – Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Bề Trên Cả đã bổ nhiệm cha Marcello Baek SDB làm Giám tỉnh mới của Hàn Quốc trong sáu năm tới (2024-2030). Cha Marcello Baek (sinh năm […]