Tây Ban Nha: Cương lĩnh đầu tiên về quyền Trẻ em ở Galicia đã khởi sự, một bản hướng dẫn cho Salêdiêng

(ANS – Santiago de Compostela) – Hai mươi mốt thực thể xã hội ở Galicia đã quyết định tham gia công sức để xây dựng Cương lĩnh đầu tiên về trẻ thơ cho Cộng đồng Tự trị này, và Liên hiệp Don Bosco ở Galicia đã là đơn vị chịu trách nhiệm với người đại diện và cũng là chủ tịch là Xesús Maria Vilas Otero. Làm việc như một mạng lưới nhằm phân tích tình trạng trẻ em cũng như thiếu niên của Cộng đồng Tự trị, chương trình này nhằm cải thiện các chính sách về trẻ em và bảo đảm việc áp dụng hiệu quả các quyền trẻ em đã được Cương lĩnh về Trẻ em Tây Ban Nha ủng hộ và gợi hứng.

Cương lĩnh đã chính thức thiết lập ngày hôm qua, ngày 11 tháng 4 và bao gồm các thực thể: AcladAlborada, Aldeas Infantiles SOS Galicia, Fundación Amigó, Asociación Abuse và Maltrato Infantil NO, Asociación Arela, Federación ASDE-Scouts, Federación Aspace, Fundación Ayuda en Acción, Cruz Vermella, Fundación Diagrama, Fundación Educo, Escola de Tempo Libre Don Bosco, Federación Don Bosco, Instituto Galego de Xestión para or Terceiro Sector Igaxes, Federación Marcha Compostela, Fundación Meniños, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tierra de Hombres, Centro Trama , Unicef ​​and Asociación Viraventos.

Ngoài các thực thể như trên, còn có các cá nhân đã tham gia vào trong công tác này gồm: José Manuel Rey Varela, Cố vấn cho các Chính sách Xã hội của Galicia Junta, các chính trị gia cũng như các cán bộ chính quyền khác nhau, María del Carmen Fernández Morante, Giám học của Khoa Giáo dục của Đại học Santiago de Compostela, và Cha Santiago Domínguez Fernández, là Salêdiêng chịu trách nhiệm về các Trung tâm Trẻ của Tây Ban Nha, ngài cũng là Tổng Thư ký của Cương lĩnh của các Cơ quan vì trẻ em của Tây Ban Nhan.

Mục đích chung của Cương lĩnh này là nhằm bảo vệ và cổ xúy các quyền Trẻ em, như đã được thiết lập trong dịp Hội nghị Liên Hiệp Quốc năm 1989 về các Quyền Trẻ em với con số thông qua cao nhất trong lịch sử và cũng đã được Quốc Hội Tây Ban Nha ủng hộ. Cương lĩnh quốc gia đã được thiết lập vào năm 1997 và gần đây bao gồm 59 tổ chức kể cả các Salêdiêng của Tây Ban Nha, trong đó đại diện là Cha Domínguez, ngài cũng là Tổng Thư ký.

Từ phạm vi chung này, các tổ chức sẽ làm việc để cổ xúy các chính sách chung và riêng với mục đích nhằm nâng cao phẩm chất cho trẻ em, cũng như loại trừ hoặc hướng dẫn các tình trạng vi phạm quyền trẻ em, đồng thời cũng giúp cho xã hội nhận thức và tôn trọng các quyền trẻ em.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ