Bài viết

TƯ THẾ LÊN ĐƯỜNG

Cha Karl Rahner WGPXL (25.02.2022) – ‘Lên đường’ là một trong các hoạt động hằng ngày thông thường nhất, thông thường đến nỗi chúng ta không bao giờ nghĩ tới, cho đến khi có chuyện giới hạn hay cản […]