Trung ương: Cuộc họp giữa kỳ của Ban Tổng Cố Vấn

(ANS – Rome) – Theo thông lệ, vào Mùa Xuân và Mùa Thu, cuộc họp của Ban Tổng Cố vấn Trung ương sẽ được tổ chức tại Rôma, với sự tham gia của cha Bề Trên Cả, cha Phó Bề Trên Cả, Tổng Cố vấn các Ban ngành (Đào luyện, Mục vụ Giới trẻ, Truyền thông Xã hội, Truyền giáo và Quản lý Trung ương), và thỉnh thoảng với một vị Cố Vấn Vùng. Trong các phiên họp này, các chủ đề cụ thể sẽ được đệ trình lên Ban Tổng Cố Vấn trong các phiên toàn thể sẽ nghiên cứu, để các Tổng Cố Vấn sẽ lên kế hoạch vào Mùa Hè và Mùa Đông. Tuy nhiên, từ ngày 19 đến 28 tháng 3, một phiên họp giữa kỳ đang diễn ra với sự hiện diện cha Bề Trên Cả và tất cả các thành viên trong Ban Tổng Cố Vấn, mục đích của phiên họp này là chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị lần thứ 28 (GC 28).

Nhiệm vụ của phiên họp chuẩn bị này được nêu ra trong Quy chế Chung của Tu hội ở các Khoản 111 và 112. Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime và Ban Tổng Cố Vấn phải chọn các chủ đề và mục đích cho Tổng Tu Nghị 28, ngày bắt đầu và địa điểm tổ chức, vì nơi tổ chức như trước đây đã không còn thuộc sở hữu của Nhà Mẹ ở Pisana, việc chọn nơi tổ chức rất quan trọng. Tất cả những điều này sẽ được nêu rõ trong Lá thư Triệu tập Tổng Tu Nghị 28, sẽ được xuất hành trong Công Báo của Ban Tổng Cố Vấn số ra tiếp theo.

Với cha Bề Trên Cả, đây là trách nhiệm của việc lựa chọn người điều phối và sự thành lập của các ủy ban chuyên môn, có nhiệm vụ chỉ ra cách thức tham gia cho anh em Salêdiêng, của các Tỉnh Dòng, và đặc biệt là các Tu Nghị Tỉnh. Điều đó cũng quan trọng để xác định phương pháp làm thế nào với các đề tài được chọn lựa.

Với 8 Team Visits được tổ chức tại 7 Vùng Miền, chắc chắn là một cơ hội để lắng nghe tiếng nói của các Tỉnh Dòng, thông qua sự tham dự của các cha Giám tỉnh và các Cố Vấn Tỉnh. Những cuộc hội họp này là một sự trợ giúp tuyệt vời trong việc làm rõ nét Tổng Tu Nghị, những ưu tiên của Tu Hội để đáp ứng nhu cầu trong những thời điểm hiện tại của Giáo Hội cũng như của người trẻ.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today