Niềm vui đời Linh mục _ Phaolo Nguyễn Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

LỜI NGỎ
Cuốn sách này được viết trong khoảng thời gian hơn mười lăm năm, trong thời gian tôi làm việc với các linh mục đau khổ vì các vấn đề tâm lý và thiêng liêng. Họ đã dậy cho tôi rất nhiều, và tôi rất vui mừng được chia sẻ những gì tôi đã học được từ họ và với họ. Trong hơn mười lăm năm này, mỗi chương được hình thành từ từ, bắt đầu với những bài báo và những bài nói chuyện. Các ý tưởng trong đó dần dần được chau truốt và tổng hợp, và bây giờ chúng bao gồm nên một sự suy tư thống nhất về đời linh mục.

 STEPHEN J. ROSSETTI
Lm. Phaolo Nguyễn Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Sách: Niềm vui đời Linh mục