Tu Nghị Tỉnh lần thứ 10 tại Tỉnh Dòng miền nam Philippines

       Cebu, Philippines, ngày 9 tháng 7 năm 2022 – Tu nghị tỉnh lần thứ 10 của Tỉnh Dòng Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, miền Nam Philippines (FIS), được tổ chức từ ngày 3-9 tháng 7. Đây là thời gian để suy tư, phân định và nghiên cứu nghiêm ngặt về cuộc sống, phương hướng và sứ mệnh của Tỉnh dòng trong 3 năm tới. Có 28 Salêdiêng từ 10 cộng đoàn địa phương, cùng với 2 quan sát viên giáo dân, đã tham gia cùng Bề trên Giám tỉnh, Cha Fidel Ma. Orendain, SDB, với Cha Rooney John Undar, SDB, điều hành viên.

       Tu nghị tỉnh tập trung vào 6 điểm để phân định và thảo luận: cân nhắc về các vấn đề liên quan đến tỉnh dòng; quyết định những gì liên quan đến sự vận hành tốt của Tỉnh dòng; nghiên cứu các bài suy tư của Tổng Tu Nghị 28 (TTN 28); giải quyết những vấn đề đặc biệt khẩn thiết của Tỉnh dòng ; tìm hiểu các phương cách thích hợp để thúc đẩy đời sống tu sĩ và mục vụ của các cộng đoàn; và nghiên cứu xem các nội dung của TTN 28 có thể được áp dụng vào thực tế như thế nào. Với những mục tiêu này, Tu nghị tỉnh đã diễn ra với sự tương tác và thảo luận suôn sẻ giữa các đại biểu.

Visited 3 times, 1 visit(s) today