Con đường tới Thiên Đàng

(Turin, Italy – 08.12.1841) – Trong Phòng Thánh của Nhà thờ Thánh Phanxicô Asisi tại Turin, nơi Don Bosco gặp Bartolomeo Garelli; đây là nơi mà Tu hội được khai sinh và nơi mà Don Bosco đã bắt đầu dạy con cái của ngài “Con đường tới Thiên Đàng”.


 

Visited 2 times, 1 visit(s) today