Hình Ảnh

📃CAGLIERO THÁNG 8 👉

CAGLIERO THÁNG 8 Ý CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG THÁNG 8 Giáo hội Cầu nguyện cho sự hiện diện của Salêdiêng ở cả Giáo hội và xã hội Myanmar. Chúng ta hãy cầu nguyện cho […]