Thứ Ba – Tuần Hai – Mùa Vọng

LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 2 MÙA VỌNG
NGÀY 12-12-2017 :  Mt 18, 12-14

“It is never the will of your your Father in heaven that one of these little ones should be lost.”

“Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi.”
1) Opening prayer 2) Kinh khai mạc
Lord our God, you are near to us in Jesus Christ your Son. When we go astray, you look for us until you find us. Bring us back to you, show us the way to you and to one another through him who is our way, Jesus Christ, your Son and our Lord, who lives with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đang ở gần bên chúng con Trong Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Khi chúng con đi lạc hướng, Chúa đi tìm chúng con cho đến khi tìm thấy chúng con. Xin Chúa hãy đưa chúng con trở về bên Chúa, Xin cho chúng con thấy đường đi đến Chúa Và đến với nhau Nhờ Người là đường của chúng con, Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa và là Chúa của chúng con, Đấng hằng sống với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.
2) Gospel Reading : Matthew 18, 12-14 2)  Tin Mừng : Mátthêu 18, 12-14
‘Tell me. Suppose a man has a hundred sheep and one of them strays; will he not leave the ninety-nine on the hillside and go in search of the stray?

In truth I tell you, if he finds it, it gives him more joy than do the ninety-nine that did not stray at all. Similarly, it is never the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Chúng con nghĩ sao?  Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?  

Nếu người đó tìm được, thì quả thật Thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc.  Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi.” 

3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• A parable is not a teaching to be received in a passive way or just to keep in the memory, rather it is an invitation to participate in the discovery of truth. Jesus begins by asking: “What do you think?” A parable is a question with a response which is not defined. The response depends on the reaction and participation of the listeners. Let us then, seek, the answer to this parable of the lost sheep. –  Một dụ ngôn không phải là một giáo lý để được tiếp nhận một cách thụ động hay là chỉ để giữ lại trong trí nhớ, mà nó là một lời mời gọi tham gia vào việc khám phá ra chân lý. Đức Giêsu bắt đầu bằng câu hỏi: “Chúng con nghĩ sao?” Một dụ ngôn là một câu hỏi với một câu trả lời không được xác định.  Câu trả lời còn tùy thuộc vào phản ứng và sự tham gia của người nghe.  Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm câu trả lời cho bài dụ ngôn chiên lạc này.
• Jesus tells a very brief story and in a very simple way: a shepherd had 100 sheep, he lost one, and leaves the 99 on the mountain and goes to look for the lost sheep. And Jesus asks: “What do you think?” That is: “Would you do the same?” Which would have been the response of the shepherds and of the other persons who were listening to Jesus tell this story? Would they do the same thing? Which is my answer to Jesus’ question? Let us think well before answering.   Chúa Giêsu kể một câu chuyện rất ngắn và trong một cách rất đơn giản:  một người chăn chiên có một trăm con chiên, mà lạc mất một con, người đó đã bỏ chín mươi chín con trên núi và đi tìm con chiên lạc.  Và Chúa Giêsu hỏi:  “Các con nghĩ sao?”  Có nghĩa là:  “Các con có sẽ làm như thế không?”  Câu trả lời của các mục tử và của những người khác đang lắng nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện này sẽ là gì?  Liệu họ có sẽ cũng làm như thế không?  Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Chúa Giêsu là gì?  Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
• If you had 100 sheep and you lost one, what would you do? We should not forget that mountains are places which are very difficult to climb, with deep precipices, where dangerous animals live and where robbers hide. And you cannot forget that you have lost only one sheep, and therefore, you still have 99! You have lost very little. Would you abandon the other 99 on those mountains? Perhaps, would not only a person with little common sense do what the shepherd of the parable of Jesus did? Think well!   Nếu bạn có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì bạn sẽ làm gì?  Chúng ta không nên quên rằng núi non là nơi rất khó lên xuống, với những vách núi đá, nơi mà những thú dữ trú ngụ và bọn trộm cướp ẩn náu.  Và bạn không thể quên rằng bạn đã chỉ lạc mất có một con chiên, và vì thế, bạn vẫn còn có chín mươi chín con!  Bạn chỉ mất mát rất ít.  Liệu bạn có sẽ bỏ rơi chín mươi chín con chiên kia trên núi không?  Một người với một chút suy nghĩ bình thường có sẽ hành động như người mục tử trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu không?  Hãy suy nghĩ cho kỹ!
• The shepherds who heard Jesus’ story, perhaps thought and commented: “Only a shepherd without judgment would act that way!” Surely, they would have asked Jesus: “Jesus, excuse us, but who is that shepherd whom you are speaking about? To do that which he has done, is foolish!” –  Những người chăn chiên đang lắng nghe trong câu chuyện của Chúa Giêsu, có lẽ đã suy nghĩ và nhận xét:  “Chỉ có kẻ chăn chiên thiếu chín chắn mới hành động như thế!”  Cách chắc chắn, họ sẽ hỏi lại Chúa Giêsu:  “Thưa Ngài Giêsu, xin thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng kẻ chăn chiên nào mà Ngài đang nói tới thế?  Kẻ nào mà đi làm những chuyện như thế thì thật là đồ ngốc!
• Jesus answers: “This Shepherd is God, our Father, and the lost sheep is you!” In other words, the one who does this action is God moved by the great love for the little ones, for the poor, the excluded! Only a very great love is capable to do something so foolish. The love with which God loves us exceeds prudence and good human sense. The love of God commits foolish things. Thank God! If it were not like this, we would be lost!   Chúa Giêsu đáp lời:  “Vị Mục Tử này là Thiên Chúa, Chúa Cha của chúng ta, và con chiên lạc là các con!”  Nói cách khác, người đi làm việc này là Thiên Chúa, được thúc đẩy bởi tình yêu cao cả dành cho những kẻ bé mọn, cho những người nghèo khó, những kẻ bị khinh chê!  Chỉ có tình yêu tuyệt vời mới có khả năng làm được những việc đến độ ngông cuồng như vậy.  Tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta vượt hẳn mọi sự thận trọng và lý lẽ khôn ngoan của loài người.  Tình yêu của Thiên Chúa liên lụy đến những việc ngốc nghếch.  Tạ ơn Chúa!  Nếu không có những việc ngông cuồng như thế này, thì chúng ta sẽ bị hư mất!
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
26.  The young to whom we are sent

The Lord made clear to Don Bosco that he was to direct his mission first and fore­most to the young, especially to those who are poorer.

We are called to the same mission and are aware of its supreme importance: young people are at the age when they must make basic life-choices which affect the future of society and of the Church.

With Don Bosco we reaffirm our preference for the young who are “poor, abandoned and in danger”, those who have greater need of love and evangelisation, and we work especially in areas of greatest poverty.

HL 26. Thanh thiếu niên: những người chúng ta được sai tới

Chúa đã chỉ cho Don Bosco các thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ hơn cả, như những người đầu tiên và chính yếu mà sứ mệnh Ngài phải hướng tới.

Được kêu gọi tới cùng một sứ mệnh, chúng ta nhận thức được mức quan trọng tột bực của nó: các thanh thiếu niên đang trải qua lứa tuổi phải thực hiện những chọn lựa nền tảng của cuộc đời có ảnh hưởng tới tương lai của xã hội và Hội Thánh.

Cùng với Don Bosco, chúng ta tái khẳng định sự ưu tiên dành cho “giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi, sống trong nguy hiểm”, là thành phần cần được yêu mến và rao giảng Tin Mừng hơn; đặc biệt chúng ta làm việc tại những nơi nghèo khổ trầm trọng hơn cả.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân 
• Place yourself in the place of the little lost sheep and enliven your faith and your hope. You are that sheep!   Bạn hãy đặt mình trong trường hợp con chiên bé nhỏ bị lạc và làm sinh động đức tin và niềm cậy trông của bạn.  Bạn là con chiên đó!   
• Take the place of the shepherd and verify, if your love for the little ones is true. –  Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người chăn chiên và minh xác xem tình yêu thương của bạn dành cho những kẻ bé mọn có thật hay không.    
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all you lands. Sing to the Lord; bless his name; announce his salvation, day after day. (Ps 96) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. (Tv 96) 

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina
http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


Visited 9 times, 1 visit(s) today