Trao ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Tỉnh dòng Úc

(Melbourne, Úc Châu – 20.04.2018) – Vào ngày Thứ Sáu 20/04 vừa qua, tại Nhà Tỉnh ở Melbourne, Cha Giám tỉnh Will Matthews đã trao ban tác vụ Đọc sách cho thầy Daniel Rafanomezantsoa và trao tác vụ Giúp lễ cho thầy Kitichai Saisawang.

Thầy Kitichai thuộc Tỉnh dòng Thái lan. Thầy đang học Thần học năm thứ 3 tại Đại học Chúa Ba Ngôi ở Melbourne.

Thầy Danien là một hội viên truyền Giáo ‘Ad Gentes’ đến từ Madagascar. Thầy đang học Thần học năm thứ 2 cũng tại Đại học này. Thầy được sai đến Phụ tỉnh Cambodia để làm việc truyền giáo.

Bài viết của Cha Bernie Graham, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today