Thứ Ba – Tuần Bát Nhật Phục sinh

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
NGÀY 03-04-2018 : Ga 20, 11-18 

“I have seen the Lord and that he had said these things to me” “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc

Our God of life, we profess our faith in Jesus and recognize him as our Lord and Saviour. Make us listen to him when he speaks his good news to us for it is a message of life. May we also hear his voice when he cries out to us in people in need or simply when he speaks to us in people who express to us their joys and hopes, their love and their faith. We ask this through Christ our Lord. Amen.

Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con, Chúng con tuyên xưng đức tin trong Chúa Giêsu Và nhận biết Người là Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con biết lắng nghe Người, khi Người nói với chúng con về Tin Mừng của Người, bởi vì đó là sứ điệp của sự sống. Nguyện xin cho chúng con cũng nghe thấy tiếng Người, khi Chúa kêu cầu với chúng con qua những kẻ cần giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là lúc Người nói với chúng con, trong những người muốn bày tỏ với chúng con, về niềm hân hoan và hy vọng của họ, tình yêu và đức tin của họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

2) Gospel Reading : John 20, 11-18 2) Tin Mừng : Ga 20, 11-18

Mary was standing outside near the tomb, weeping. Then, as she wept, she stooped to look inside, and saw two angels in white sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. They said, ‘Woman, why are you weeping?’ ‘They have taken my Lord away,’ she replied, ‘and I don’t know where they have put him.’

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”

As she said this she turned round and saw Jesus standing there, though she did not realise that it was Jesus. Jesus said to her, ‘Woman, why are you weeping? Who are you looking for?’ Supposing him to be the gardener, she said, ‘Sir, if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and remove him.’ Jesus said, ‘Mary!’ She turned round then and said to him in Hebrew, ‘Rabbuni!’ — which means Master. Jesus said to her, ‘Do not cling to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to the brothers, and tell them: I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

So Mary of Magdala told the disciples, ‘I have seen the Lord,’ and that he had said these things to her.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today’s Gospel describes the apparition of Jesus to Mary Magdalene. The death if her great friend urges Mary to lose the sense of life. But she does not give up her search. She goes to the tomb in order to meet again the one whom death has taken away. There are moments in our life in which everything crumbles. It seems that everything is finished. Death, disasters, pain and suffering, disillusions, betrayals! So many things which may cause us to feel in the air, without standing on firm ground and which can lead us to fall into a deep crisis. But other things also happen. For example, that suddenly we meet a friend again and that can give us hope anew and can make us discover that love is stronger than death and defeat.  * Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna.  Cái chết của người bạn tuyệt vời của bà khiến cho Maria mất hết ý nghĩa của cuộc sống.  Nhưng bà vẫn không ngừng việc đi tìm kiếm.  Bà đi ra mộ để gặp lại Đấng mà đã bị cái chết lấy mất.  Có những khoảnh khắc trong đời sống chúng ta mà trong đó mọi việc đều sụp đổ.  Tất cả mọi việc dường như đã kết thúc.  Cái chết, thiên tai, nỗi đau đớn và sự khổ đau, tâm trạng vỡ mộng, sự phản bội!  Rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy được trong bầu không khí, chới với và có thể dẫn đưa chúng ta vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.  Nhưng những điều khác cũng xảy ra.  Ví dụ, đột nhiên chúng ta gặp lại một người bạn và người này có thể cho chúng ta một niềm hy vọng mới và có thể khiến cho chúng ta khám phá ra rằng tình yêu thì mạnh mẽ hơn cái chết và sự thất bại.   
• Chapter 20 in John’s Gospel, besides the apparitions of Jesus to Magdalene, it also speaks about diverse episodes which reveal the richness, indicate the richness of the experience of the Resurrection: (a) to the beloved disciple and to Peter (Jn 20, 1-10); (b) to Mary Magdalene (Jn 20, 11-18); (c) to the community of disciples (Jn 20, 19-23) and (d) to the Apostle Thomas (Jn 20, 24-29). The purpose of the writing of the Gospel is that of leading persons to believe in Jesus, and believing in him, to have life (Jn 20, 30-3). * Chương 20 của Tin Mừng Gioan, bên cạnh các lần hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna, nó cũng cho biết những câu chuyện khác nhau mặc khải sự phong phú, cho thấy sự dồi dào của kinh nghiệm về sự Phục Sinh:  (a)  với người môn đệ Chúa yêu và với ông Phêrô (Ga 20:1-10); với bà Mađalêna (Ga 20:11-18); (c) với cộng đoàn các môn đệ (Ga 20:19-23) và (d) với Thánh Tôma Tông Đồ (Ga 20:24-29).  Mục đích việc viết sách Tin Mừng là để hướng dẫn người ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, và nhờ tin vào Ngài, mà được sự sống (Ga 20:30-31)
• In the way of describing the apparition of Jesus to Mary Magdalene one perceives, one is aware of the different stages of the road that she had to follow, of the sorrowful search up to the time of the encounter at Easter. These are also the stages through which we all have to pass, throughout our life, seeking God and living the Gospel. * Trong cách mô tả việc hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna, ta cảm nghiệm và nhận thức được các giai đoạn khác nhau của con đường mà bà đã phải trải qua, đoạn đường kiếm tìm đầy sầu bi cho đến thời điểm gặp gỡ vào lễ Phục Sinh.  Đây cũng là những giai đoạn mà tất cả chúng ta phải vượt qua, trong suốt cuộc đời mình, tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng.
• John 20, 11-13: Mary Magdalene weeps, but she seeks. There was a very strong love between Jesus and Mary Magdalene. She was one of the few persons who had the courage to remain with Jesus up to the moment of his death on the Cross. After the obligatory rest on Saturday, she goes back to the tomb to be in the place where she had met her Beloved for the last time. But, surprisingly, the tomb is empty! The angels ask her: “Woman, why are you weeping?” and her response is: “They have taken away my Lord and I do not know where they have put him!” Mary Magdalene looked for Jesus, that Jesus whom she had known during three years.  * Ga 20:11-13:  Bà Maria Mađalêna than khóc, nhưng bà đang tìm kiếm.  Có một tình yêu rất mãnh liệt giữa Chúa Giêsu và bà Maria Mađalêna.  Bà là một trong số ít người có can đảm đã ở lại với Chúa cho đến giờ Người sinh thì trên Thập Giá.  Sau khi bị buộc phải nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy, bà trở lại mồ để được ở tại nơi mà bà đã trông thấy người Thầy Yêu Dấu lần cuối cùng.  Nhưng, lạ thay, ngôi mộ trống!  Các thiên thần hỏi bà:  “Này bà, tại sao bà khóc?”  Và câu trả lời của bà là:  “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu!”  Bà Maria Mađalêna đã đi tìm Chúa Giêsu; Chúa Giêsu mà bà đã quen biết trong ba năm.
• John 20, 14-15: Mary Magdalene speaks with Jesus without knowing him. The Disciples of Emmaus saw Jesus but they did not recognize him. She thinks that he is the gardener. And just as the angels had done, Jesus also asks: “Why are you weeping?” and he adds: “Who are you looking for?” The response: “If you have taken him away, tell me where you have put him and I will go and get him”. She was still looking for the Jesus of the past, the same one of three days before. And it is precisely the image of the Jesus of the past which prevents her to recognize the living Jesus, who is present before her. * Ga 20:14-15:  Bà Maria Mađalêna nói chuyện với Chúa Giêsu mà không biết đó là Người.  Các môn đệ trên đường Emmau đã trông thấy Chúa Giêsu mà các ông đã không nhận ra Người.  Bà nghĩ rằng đó là người làm vườn.  Và cũng giống như các thiên thần đã làm, Chúa Giêsu cũng hỏi:  “Tại sao bà khóc?” và Người hỏi thêm:  “Bà tìm ai?”  Câu trả lời là:  “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người.”  Bà vẫn còn đang tìm kiếm Chúa Giêsu trong quá khứ, Đấng của ba ngày trước đó.  Và vì chính hình ảnh Chúa Giêsu trong quá khứ ấy đã ngăn cản bà không nhận ra được Chúa Giêsu hằng sống, Đấng đang hiện diện trước mặt bà.
• John 20, 16: Mary Magdalene recognizes Jesus. Jesus pronounces the name: “Mary!” This was the sign to recognize him: the same voice, the same way of pronouncing the name. She answers: “Master!” Jesus had returned the same, as the one who had died on the cross. The first impression was that death was only a painful incident on the journey, but now everything has again become as before. Mary embraces Jesus strongly. He was the same Jesus whom she had known and loved. And thus, is fulfilled what the Parable of the Good Shepherd said: “He calls them by name and they recognize his voice”. “I know my sheep and my sheep know me” (Jn 10, 3.4.14). * Ga 20:16:  Bà Maria Mađalêna nhận ra Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu gọi tên bà:  “Maria!”  Đây là dấu hiệu để nhận ra Người:  cùng một giọng nói, cùng một cách gọi tên.  Bà thưa lại:  “Lạy Thầy!”  Chúa Giêsu đã trở lại với hình hài cũ, giống như lúc Người đã chết trên cây thập giá.  Ấn tượng đầu tiên là cái chết chỉ là một sự việc đau đớn trên cuộc hành trình, nhưng giờ đây tất cả đã trở lại như cũ.  Bà Maria ôm lấy chân Chúa Giêsu.  Người chính là Chúa Giêsu mà bà đã biết và yêu mến.  Và vì thế, đã ứng nghiệm những gì mà dụ ngôn Vị Mục Tử Tốt Lành đã được nói đến:  “Anh ta gọi tên từng con và chúng nhận biết tiếng anh ấy.”  “Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga 10:3, 4, 14).
• John 20, 17-18: Mary Magdalene receives the mission to announce the resurrection to the Apostles. In fact, it is the same Jesus, but the way of being together with her is not the same as before. Jesus tells her: “Do not cling to me, because I have not as yet ascended to the Father!” He goes toward the Father. Mary Magdalene has to let Jesus go and assume her mission: to announce to the brothers that he, Jesus, has ascended to the Father. Jesus has opened up the way for us and thus, once more, God is close to us. * Ga 20:17-18:  Bà Maria Mađalêna nhận lãnh sứ mạng đi loan báo sự phục sinh cho các Tông Đồ.  Trong thực tế, giống như Chúa Giêsu, cách mà được ở cùng với bà không còn giống như trước nữa.  Chúa Giêsu bảo bà:  “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta!”  Người về cùng Chúa Cha.  Bà Maria Mađalêna phải để cho Chúa Giêsu đi và bà lãnh nhận sứ vụ của mình:  đi loan báo với các anh em biết rằng Người, Chúa Giêsu, đã về cùng với Chúa Cha.  Chúa Giêsu đã mở ra con đường cho chúng ta và do đó, một lần nữa, Thiên Chúa ở gần kề chúng ta.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
34.  Evangelization and catechesis

“This Society had its beginning in a simple catechism lesson.” 1For us too evangelizing and catechizing are the fundamental characteristics of our mission.

Like Don Bosco, we are all called to be educators to the faith at every opportunity.  Our highest knowledge therefore is to know Jesus Christ, and our greatest delight is to reveal to all people the unfathomable riches of his mystery.2

We walk side by side with the young so as to lead them to the risen lord, and so discover in him and in his Gospel the deepest meaning of their own existence, and thus grow into new men.

The Virgin Mary is present in this process as a mother.  We make her known and loved as the one who believed,3 who helps and who infuses hope.

HL 34. Rao giảng Tin Mừng và huấn giáo

“Tu Hội này khởi sự bằng một bài giáo lý đơn sơ”. Đối với chúng ta cũng vậy, việc rao giảng Tin Mừng và huấn giáo là chiều kích nền tảng của sứ mệnh chúng ta.

Như Don Bosco, trong mọi dịp tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành người giáo dục đức tin. Bởi thế, kiến thức siêu việt nhất của chúng ta là biết Đức Kitô, và niềm vui sâu xa nhất là được tỏ bày cho mọi người biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm Ngài.

Chúng ta đồng hành với thanh thiếu niên để dẫn các em tới gặp chính con người Chúa Phục Sinh, để nhờ khám phá ra nơi Ngài và nơi Tin Mừng Ngài ý nghĩa tột đỉnh của đời mình, các em được lớn lên như những con người mới.

Trên bước đường này, Đức Trinh Nữ Maria hiện diện như một người Mẹ. Chúng ta làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Đấng đã tin, hằng phù hộ và chuyển thông niềm trông cậy.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Have you ever had an experience which has given you the impression of loss and of death? How was it? What is it that gave you new life and gave you the hope and the joy of living? * Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm với ấn tượng về sự mất mát và cái chết chưa?  Nó như thế nào?  Ấn tượng mà đã cho bạn cuộc sống mới, cho bạn hy vọng và niềm vui của cuộc sống là gì?
• Which is the change that took place in Mary Magdalene throughout the dialogue? Mary Magdalene was looking for Jesus in a certain way and found him in a different way. How does this take place in our life? * Sự thay đổi đã xảy ra trong lòng bà Maria Mađalêna trong suốt cuộc đối thoại là gì?  Bà Maria Mađalêna đã đi tìm kiếm Chúa Giêsu theo một cách và đã tìm thấy người trong một cách khác.  Điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta như thế nào?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
We are waiting for Yahweh; he is our help and our shield, for in him our heart rejoices, in his holy name we trust. Yahweh, let your faithful love rest on us, as our hope has rested in you. (Ps 33, 20-22) Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. (Tv 33, 20-22)

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


Visited 6 times, 1 visit(s) today