Cha Federico Boggio, SDB vừa mới an nghỉ trong Chúa

UPS, 29/03/2018. Cộng thể Á tỉnh UPS (bổn mạng Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn ngoan) vừa mới thông báo rằng, Chúa đã gọi Cha Federico Bagio về với Ngài vào ngày thứ Năm tuần thánh vừa qua. Ngài hưởng thọ 94 tuổi.

Sơ lược tiểu sử Cha Bagio:

– Sinh tại Cusinati di Rosa, Vicenza ngày 26/09/1923.

– Vào nhà tập tại Chieri Tôrinô năm 1944.

– Khấn trọn đời tại Tokyo, Nhật Bản năm 1950.

– Từ năm 1946 – 1948, dạy học tại Cumiana, Tôrinô, Italia.

– Từ năm 1948 – 1977 dạy học tại trường Kỹ thuật ở Nhật Bản.

– Từ năm 1977, Ngài thuộc phụ tỉnh UPS, và sau là Á tỉnh UPS. Ngài làm giám đốc nhà sách và làm quản lý cộng thể Don Rua.

– Từ năm 1981, Ngài về làm việc tại cộng thể Gésu Maestro.

Xin cho Cha Baggio được an nghỉ muôn đời.

Bài viết của Thư ký Á tỉnh UPS
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 9 times, 1 visit(s) today