Thứ Ba – Tuần 2 – Phục Sinh

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH
NGÀY 10-04-2018 : Ga 3, 7b-15

“No one has gone up to heaven except the one who came down from heaven, the Son of man” “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc

All praise and thanks be to you, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your risen Son to be alive in our communities. Make us see him with eyes of faith, that he may unite us, heart and soul. May his dynamic presence among us move us to become with him, each other’s bread of life, that no one among us may hunger for food or help when in need. We ask this through Christ our Lord.

Lạy Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Mọi lời ngợi khen và tạ ơn đều quy về Chúa. Chúa ban Con Một Chúa cho chúng con. Ngài đang hiện diện trong các cộng đoàn chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con nhận ra Ngài với con mắt đức tin, xin Ngài kết hiệp chúng con, cõi lòng và tâm hồn. Xin cho sự hiện diện năng động của Ngài ở giữa chúng con ban ơn trợ giúp chúng con trở nên bánh sự sống cho người khác, không có ai trong chúng con thiếu bánh và sự trợ giúp khi cần thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2) Gospel Reading : John 3,7b-15 2) Tin Mừng : Ga 3, 7b-15
Jesus said to Nicodemus: “You must be born from above. The wind blows where it pleases; you can hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit.”

‘How is that possible?’ asked Nicodemus. Jesus replied, ‘You are the Teacher of Israel, and you do not know these things! ‘In all truth I tell you, we speak only about what we know and witness only to what we have seen and yet you people reject our evidence. If you do not believe me when I speak to you about earthly things, how will you believe me when I speak to you about heavenly things? No one has gone up to heaven except the one who came down from heaven, the Son of man; as Moses lifted up the snake in the desert, so must the Son of man be lifted up so that everyone who believes may have eternal life in him.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Khí cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today‟s Gospel speaks about the conversation between Jesus and Nicodemus. Nicodemus had heard people speak about the things Jesus did, and he was struck, surprised. He wishes to speak with Jesus in order to be able to understand better. He thought he knew the things of God. He lived with the booklet of the past in his hand to see if this agreed with the novelty announced by Jesus. In the conversation, Jesus says that the only way in which Nicodemus could understand the things of God was to be born again! Sometimes we are like Nicodemus: we only accept as something new what is in agreement with our old ideas. Other times, we allow ourselves to be surprised by facts and we are not afraid to say: “I am born anew!” * Bài Tin Mừng hôm nay kể về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ông Nicođêmô. Ông Nicôđêmô đã được nghe người ta nói về những việc Chúa Giêsu làm, ông ta được đánh động và ngạc nhiên. Ông ta muốn nói chuyện với Chúa Giêsu để có thể hiểu tốt hơn. Ông nghĩ rằng mình đã hiểu những điều của Thiên Chúa. Ông sống với cuốn sách thuộc về quá khứ ở trong tay ông, ông muốn xem cuốn sách đó có tương hợp với điều mới mẻ được Chúa Giêsu công bố hay không. Trong cuộc đối thoại, Chúa Giêsu nói rằng chỉ có cách duy nhất để Ông Nicôdêmô hiểu những điều của Thiên Chúa là sinh lại một lần nữa! Đôi khi chúng ta cũng như Ông Nicôđêmô : chúng ta chỉ chấp nhận điều mới, nếu nó tương hợp với ý kiến cũ của ta. Đôi khi chúng ta để mình ngạc nhiên về các sự kiện và không dám nói rằng : “Tôi đã được sinh lại!”
• When the Evangelists recall the last words of Jesus, they have before them the problems of the communities for which they write. The questions of Nicodemus to Jesus are a reflection of the questions of the communities of Asia Minor at the end of the first century. For this reason, the answers of Jesus to Nicodemus were, at the same time, a response to the problems of those communities. At that time, the Christians followed the catechesis in this way. Most probably, the account of the conversation of  Jesus with Nicodemus formed part of the Baptismal catechesis, because he says that the persons have to be reborn from water and the Spirit (Jn 3, 6). * Khi các Tác giả Tin Mừng nhắc lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu, họ có trước mắt họ những vấn nạn của các cộng đoàn mà họ viết. Những câu hỏi của Ông Nicôđêmô cho Chúa Giêsu phản ảnh những câu hỏi của các cộng đoàn vùng Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất. Chính vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu cho Ông Nicôđêmô đồng thời cũng là câu trả cho những vấn đề của các cộng đoàn đó. Vào thời đó, các Kitô hữu sống theo giáo lý trong hướng này. Rất có thể, cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Ông Nicôđêmô tạo nên bài giáo lý Phép Rửa, vì Ngài nói rằng con người phải sinh lại bởi nước và Thần Khí (Ga 3, 6).
• John 3, 7b-8: Born from above, born anew, again, and born of the Spirit. In Greek, the same word means anew, again and from above. Jesus had said: “No one can enter the Kingdom of God without being born through water and the Spirit” (Jn 3, 5). And he adds “”What is born of human nature, is human (flesh); what is born of the Spirit is Spirit” (Jn 3, 6). Here “flesh‟ means that which is born only from our own ideas. What is born from us has our own mark, our own measure. To be born of the Spirit is another thing! And Jesus, once again reaffirms what he had said before: One has to be born from above (born again)” That is, one must be reborn of the Spirit who comes from above. And he explains that the Spirit is like the wind. Both in Hebrew and in Greek, the same word is used to say spirit and wind. Jesus says “The wind blows where it pleases; you can hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit. The wind has within it a direction. We are aware of the direction of the wind, for example, the wind of the North and the wind of the South, but we do not know nor do we control the cause why the wind moves in one direction or another. The Spirit is like this. “No one is the master of the Spirit” (Qc 8, 8). That which best characterizes the wind, the Spirit, is liberty. The wind, the Spirit, is free, it cannot be controlled. It acts on others and nobody can act on it. Its origin is the mystery; its destiny is the mystery. The fisherman has, in the first place, to discover the direction of the wind. Then he should place the sails according to that direction. This is what Nicodemus should do and what all of us should do. * Ga 3, 7b-8 : Sinh lại bởi trên, sinh một lần nữa, sinh lại và sinh bởi Thần Khí. Trong tiếng Hy lạp, cùng một từ ngữ có nghĩa là một lần nữa, lại và bởi trên. Chúa Giêsu đã nói : “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi nước và Thần Khí” (Ga 3, 5). Và Người thêm “Cái sinh bởi xác thịt là xác thịt; cái bởi Thần Khi sinh ra làn thần khí” (Ga 3, 6). Ở đây “xác thịt” có nghĩa là chỉ sinh ra từ những ý niệm của chúng ta. Cái gì sinh ra từ chúng ta có dấu vết của chúng ta, có mức độ của chúng ta. Còn sinh ra bởi Thần Khí là cái gì khác! Và Chúa Giêsu, một lần nữa, xác nhận điều Ngài đã nói ở trên : Ai sinh từ trên (sinh lại) có nghĩa là sinh lại từ Thần Khí đến từ trên. Và Ngài cắt nghĩa rằng Thần Khí như gió. Trong tiếng Do thái cũng như trong Hy lạp, cùng một chữ được dùng để nói về thần khí và gió. Chúa Giêsu nói “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. Gió có hướng đi nơi mình. Chúng ta biết hướng đi của gió, ví dụ : gió phía Bắc và gió phía Nam, nhưng chúng ta không viết hoặc chúng không có thể kiểm soát nguyên nhân di chuyển gió đi hướng này hoặc hướng khác. Thần Khi cũng vậy. “Không ai là chủ của Thần Khí” (Gv 8, 8). Điều tượng trưng gió và Thần Khi tốt nhất là sự tự do. Gió, Thần Khí thì tự do, không thể kiểm soát được. Nó tác động trên người khác và không có ai có thể tác động trên nó. Nguồn gốc của nó là mầu nhiệm; hướng đi của nó là mầu nhiệm. Trước hết người đánh cá phải khám phá hướng đi của gió. Tiếp đến họ phải để buồm theo hướng đó. Đây là điều Ông Nicôđêmô phải làm và tất cả chúng ta cũng phải làm.
• John 3, 9: Question of Nicodemus: How is that possible? Jesus does nothing more than summarize what the Old Testament taught concerning the action of the Spirit, of the holy wind, in the life of the People of God and which Nicodemus, Teacher and Doctor, should know. And just the same, Nicodemus is frightened in hearing Jesus’s response and acts as if he was ignorant: “How is that possible?” * Ga 3, 9 : Câu hỏi của Ông Nicôđêmô : “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Để trả lời, Chúa Giêsu không làm gì khác ngoài việc tóm lại điều Cựu Ước dạy về hoạt động của Thần Khí, của Gió Thánh, trong đời sống của Dân Chúa và điều Ông Nicôđêmô, là Thầy và Tiến sĩ, phải biết. Và Ông Nicôđêmô sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu trả lời và Ông hành động như người không hiểu “Làm sao có thể như vậy được?”
• John 3, 10-15: The answer of Jesus: Faith comes from witness and not from the miracle. Jesus changes the question: “You are the Teacher of Israel and you do not know these things?” Because for Jesus, if persons believe only when things are according to their own arguments and ideas, then the faith is not perfect. Faith is perfect when it is the faith of one who believes because of the witness. He leaves aside his own arguments and gives himself, because he believes in the one giving witness. * Ga 3, 10-15 : Câu trả lời của Chúa Giêsu : Đức tin đến từ chứng tá, chớ không phải từ phép lạ. Chúa Giêsu thay đổi câu hỏi: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao?” Vì đối với Chúa Giêsu, nếu con người chỉ tin khi các sự việc theo lý luận và ý kiến của mình, thì đức tin không được trọn vẹn. Đức tin trọn vẹn khi người ta tin vì chứng từ. Họ bỏ qua những lý lẽ của họ và tín thác mình, vì họ tin nơi người cống hiến chứng từ.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
88.  The community made one by the Eucharist

The hearing of the Word finds its privileged place in the celebration of the Eucharist.  This is the central act of every Salesian community:  it is a dally festive celebration in a living liturgy.

There the community celebrates the paschal mystery and unites itself to the immolated body of Christ, which it receives so as to build itself in him into a fraternal communion and renew its apostolic commitment.

Concelebration stresses the richness of this mystery:  it epxresses the triple unity of sacrifice, priesthood and community, a community whose members are all at the service of the same mission.

For us sons of Don bosco the eucharistic presence in our houses is a reason for frequent encounters with Christ.  From him we draw energy and endurance in our work for the young.

HL 88. Cộng thể hiệp nhất trong Thánh Thể

Việc cử hành Thánh Thể là nơi lý tưởng nhất để lắng nghe Lời Chúa. Việc cử hành này là hành vi trung tâm hằng ngày của mỗi cộng thể Salêdiêng, được sống trong niềm hân hoan của một phụng vụ sống động.

Trong Thánh Thể, cộng thể cử hành mầu nhiệm Vượt qua và thông phần vào Thân Thể Đức Kitô được hiến tế, nhờ rước lấy Ngài. Chính trong Ngài cộng thể xây dựng chính mình thành sự hiệp thông huynh đệ và canh tân việc dấn thân tông đồ của mình.

Việc đồng tế làm nổi bật sự phong phú của mầu nhiệm này: diễn tả được sự duy nhất của hy tế, của chức tư tế và của cộng thể, trong đó mọi phần tử đều phục vụ cho cùng một sứ mệnh.

Đối với chúng ta, con cái Don Bosco, sự hiện diện của Thánh Thể trong các nhà chúng ta là động lực thôi thúc chúng ta năng gặp gỡ Đức Kitô. Từ nơi Ngài chúng ta kín múc năng động lực và sức kiên trì trong hoạt động của chúng ta cho thanh thiếu niên.

5) Personal Questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Have you had some experience in which you have had the impression of being born again? How was it? * Bạn có kinh nghiệm về cảm nghiệm cho rằng mình đã được tái sinh? Cảm nghiệm đó thế nào?
• Jesus compares the action of the Holy Spirit with the wind. What does this comparison of the action of the Spirit of God reveal in our life? Have you already placed the sails of your life according to the direction of the wind of the Spirit? * Chúa Giêsu so sánh hoạt động của Chúa Thánh Thần với gió. Việc so sánh hoạt động của Chúa Thánh Thần tỏ lộ điều gì trong cuộc đời chúng ta? Bạn đã để cánh buồm của cuộc đời bạn theo hướng gió của Chúa Thánh Thần chưa?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Yahweh is near to the broken-hearted, he helps those whose spirit is crushed. Though hardships without number beset the upright, Yahweh brings rescue from them all. (Ps 34,18-19) Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. (Tv 34, 18-19)

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


Visited 21 times, 1 visit(s) today