Tại sao Chúa Con hành xử như Đấng Trung Gian giữa Ngài và Chúa Cha?

Thưa cha! Nếu Chúa Con ngang bằng với Chúa Cha, tại sao Chúa Con lại hành xử như Đấng Trung Gian giữa Ngài và Chúa Cha? Tại sao Ngài hành xử nhân danh Ngài được?

(Quang Hải – công nhân xí nghiệp may)

Quang Hải thân mến!

[dropcap style=’box’]C[/dropcap]húa Giê-su được gọi là Đấng Trung Gian vì Ngài hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Danh xưng này đến từ thư I gởi Ti-mô-thê 2,5-6. Trong thư, Thánh Phao-lô viết: “Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: Đó là một con người, Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1 Tm 2,5-6).

Cha Gio-an Hardon đã giải thích danh xưng này trong cuốn Tự Điển Công Giáo Ngày Nay như sau: “Đức Giê-su là vị trung gian tuyệt hảo nhất, tức là Đấng có nơi mình những phẩm tính để đạt tới sự hòa giải. Trong tư cách là Thiên Chúa, Ngài là Đấng mà nhân loại cần phải hòa giải với, còn trong tư cách là con người, Ngài đại diện cho những ai cần tới sự hòa giải. Đức Giê-su Ki-tô vẫn tiếp tục công việc hòa giải này, không phải để lãnh nhận ơn tha thứ cho nhân loại, mà để thông ban ân sủng vốn đã có được qua Thập giá”.húa Giê-su được gọi là Đấng Trung Gian vì Ngài hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Danh xưng này đến từ thư I gởi Ti-mô-thê 2,5-6. Trong thư, Thánh Phao-lô viết: “Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: Đó là một con người, Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1 Tm 2,5-6).


Visited 2 times, 1 visit(s) today