Đức Giêsu có ngang hàng với Chúa Cha không?

Thưa cha, con được dạy khi học giáo lý rằng Đức Giê-su ngang bằng Thiên Chúa Cha. Vậy tại sao trong Tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Giê-su lại nói: “Thầy đi về với Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (Ga 14,28)?

(Huy Khiêm – sinh viên ĐHNV)

Huy Khiêm thân mến!

[dropcap style=’box’]K[/dropcap]hi Đức Giê-su xuống thế làm người, Ngài vẫn không ngừng là Thiên Chúa, vì Ngài chỉ là một Ngôi vị duy nhất. Ngài sử dụng danh xưng đại từ “Ta” để chỉ về Thần tính hay Nhân tính của Ngài.hi Đức Giê-su nói điều này trong tư cách con người nhân loại của Ngài, thì Ngài nói rằng Chúa Cha cao trọng hơn Ngài. Thế nhưng khi Ngài nói trong tư cách Thiên Chúa, thì Ngài lại nói: “Cha Ta và Ta là Một” (Ga 10,30). Điều này cho thấy Ngài khẳng định rằng Ngài cũng ngang bằng với Chúa Cha. Vì Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, nên Ngài kém hơn Chúa Cha xét trong tư cách là con người, nhưng lại ngang bằng với Chúa Cha trong tư cách là Thiên Chúa.

Khi Đức Giê-su xuống thế làm người, Ngài vẫn không ngừng là Thiên Chúa, vì Ngài chỉ là một Ngôi vị duy nhất. Ngài sử dụng danh xưng đại từ “Ta” để chỉ về Thần tính hay Nhân tính của Ngài.


Visited 3 times, 1 visit(s) today