Những căn phòng của Don Bosco ở Valdocco

(Turin, Ý – 10.1853) – Việc xây dựng đầu tiên được thực hiện tại Nhà nguyện nhỏ ở Valdocco là dành cho trẻ em; từ năm 1853, Don Bosco lấy một phòng nhỏ trên tầng ba dành cho mình. Các phòng kế tiếp được xây dựng vào những năm 1876-1877 (cit G. Fedele, 124).


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today