Thứ Ba – Tuần Một – Mùa Vọng

LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 1 MÙA VỌNG
Ngày 05-12-2017: Lc 10, 21-24

‘Blessed are the eyes that see what you see”

“Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy”

1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc

Lord our God, you never give up on people. Again and again you want to make a new beginning with us. You showed us in Jesus your Son the kind of people you want us to be. As your Spirit rested on him, pour out on us the same Spirit, that we may see our mission in life with your wisdom and insight and that we may have the strength to live as we believe and hope. Grant us this through Christ our Lord.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không bao giờ từ bỏ loài người, Đã không biết bao nhiêu lần Chúa muốn bắt đầu lại với chúng con. Chúa đã tỏ cho chúng con thấy trong Đức Giêsu, Con của Chúa, Mẫu người mà Chúa muốn chúng con được trở nên. Như khi Chúa Thánh Thần ngự trên Người, Cũng đổ tràn trên chúng con với cùng một Thần Khí Chúa, Để cho chúng con có thể nhìn thấy được sứ vụ của mình trong cuộc sống với ơn khôn ngoan và hiểu biết của Chúa và để cho chúng con có thể có dũng lực Mà sống như chúng con tin và hy vọng.Chúng con cầu xin điều này nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2) Gospel Reading : Luke 10, 21-24 2) Tin Mừng : Luca 10, 21-24

Just at this time, filled with joy by the Holy Spirit, he said, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it has pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.’

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói:  “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.  Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế.  Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự.  Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” 

Then turning to his disciples he spoke to them by themselves, ‘Blessed are the eyes that see what you see, for I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, and never saw it; to hear what you hear, and never heard it.’

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con:  có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà chẳng được nghe.”

3) Reflection 3)  Suy Ngắm

Today’s text reveals the depth of the Heart of Jesus, the reason for his joy. The disciples had gone on the mission, and when they return, they share with Jesus the joy of their missionary experience (Lk 10, 17, 21)

Bài Tin Mừng hôm nay mặc khải về chiều sâu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguyên nhân cho niềm vui của Người.  Các môn đệ đã đi với sứ vụ rao giảng, và khi các ông trở về, các ông chia sẻ với Chúa Giêsu về niềm vui kinh nghiệm rao giảng của mình (Lc 10:17-21).

• The reason for the joy of Jesus is the joy of the friends. In listening to their experience and in perceiving their joy, Jesus also feels a profound joy. The reason for Jesus’ joy is the well-being of others.

  Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là niềm hớn hở của các bạn hữu.  Trong khi lắng nghe kinh nghiệm của các môn đệ và cảm nhận niềm hớn hở của họ, Chúa Giêsu cũng cảm thấy một sự vui mừng khôn xiết.  Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là vì niềm hạnh phúc của kẻ khác.

• It is not a superficial joy. It comes from the Holy Spirit. The reason for the joy is that the disciples – men and women – have experienced something of Jesus during their missionary experience.

–  Đó không phải là một sự vui mừng hời hợt.  Nó đến từ Chúa Thánh Thần.  Nguyên do cho sự vui mừng là vì các môn đệ – nam cũng như nữ – đã kinh nghiệm được một điều gì đó về Chúa Giêsu trong khi thi hành sứ vụ rao giảng của họ.

• Jesus calls them “ little children”. Who are the “little children”? They are the seventy-two disciples (Lk 10, 1) who return from the mission: father and mother of a family, boys and girls, married and single, old and young. They are not doctors. They are simple persons, without much science, much study, but they understand the things of God better than doctors.

  Chúa Giêsu gọi họ là “những kẻ bé mọn”.  “Những kẻ bé mọn” này là ai?  Họ là bảy mươi hai môn đệ (Lc 10:1) vừa trở về từ chuyến đi rao giảng:  là những người cha hoặc người mẹ trong gia đình, là thanh niên và thanh nữ, là những người có gia đình hoặc còn độc thân, già và trẻ.  Họ không phải là những nhà thông thái.  Họ là những kẻ đơn sơ, không có kiến thức nhiều về khoa học, không được học hành nhiều, nhưng họ hiểu được những gì thuộc về Thiên Chúa tỏ tường hơn những nhà thông thái.

• “Yes, Father, for that is what it has pleased you to do!” A very serious phrase. It pleases the Father that the doctors and the wise do not understand the things of the Kingdom and that, instead the little ones understand them. Therefore, if the great want to understand the things of the Kingdom, they should become the disciples of the little ones!

–  “Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha muốn thế!”  Một lời nói rất nghiêm túc.  Chúa Cha muốn rằng những kẻ thông thái và khôn ngoan không thông hiểu được những gì thuộc về Nước Trời và, thay vào đó những kẻ bé mọn lại hiểu chúng. Vì thế, nếu những kẻ cao trọng muốn hiểu những gì thuộc về Nước Trời thì họ phải trở thành môn sinh của những kẻ bé mọn!

• Jesus looks at them and says: “Blessed are you!” And why are they happy? Because they are seeing things which the prophets would have liked to see, but did not see. And what will they see? They will be able to perceive the action of the Kingdom in the common things of life: to cure the sick, to console the afflicted, to expel the evil from life.

–  Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho các con!”  Và tại sao họ lại hạnh phúc?  Bởi vì họ được thấy những điều mà các tiên tri muốn xem thấy, mà không thấy.  Và họ đã thấy những gì?  Họ sẽ có thể cảm nhận được hoạt động của Nước Trời trong những việc thông thường của đời sống:  chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi kẻ khốn khổ, xua đuổi sự dữ khỏi cuộc sống.

4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
60.  Following Christ

By religious profession we mean to live the grace of our baptism radically and more fully.

We follow Jesus Christ, who “virginal and poor, redeemed and sanctified mankind by his obedience”, and share more closely in his paschal mystery, in his self-emptying and in his life in the Spirit.

Surrendering ourselves totally to God whom we love above all else, we commit ourselves to a form of life based entirely on gospel values.

HL 60. Theo Đức Kitô

Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta nhắm tới việc sống ơn thánh tẩy cách sung mãn và tận căn hơn.

Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, Đấng “thanh khiết và nghèo khó, đã cứu chuộc và thánh hóa loài người bằng sự vâng phục của Ngài” và tham dự cách mật thiết hơn vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài, vào sự tự hủy và vào đời sống của Ngài trong Thánh Thần.

Gắn bó cách toàn diện với Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, chúng ta dấn mình vào một lối sống hoàn toàn đặt nền tảng trên những giá trị của Tin Mừng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân

• I take the place of the people: Do I consider myself as belonging to the group of the little ones or to that of the doctors?

* Tôi tự đặt mình vào vị trí của dân chúng:  Tôi nhận thấy mình thuộc về nhóm những kẻ bé mọn hay thuộc về nhóm những kẻ thông thái?   

• I take the place of Jesus: Which is the basis of my joy? Superficial or profound?

* Tôi tự đặt mình vào vị trí của Chúa Giêsu:  Nguyên do cho sự vui mừng của tôi là gì?  Niềm vui đó hời hợt hay sâu sắc?   

6) Concluding Prayer 6) Kinh kết

“I give you praise, Father, for although you have hidden these things from the wise you have revealed them to the childlike.” (cf. Lc 10,21)

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, Vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (trích Lc 10:21)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


Visited 7 times, 1 visit(s) today