Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật

Thưa cha kính mến!

Làm sao Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật được? Ngài có tỏ ra thần tính của Ngài khi đến trên trái đất của chúng ta không? 

(Hoàng Yến – sinh viên ĐHNL)

Hoàng Yến thân mến!

[dropcap style=’circle’]C[/dropcap]húng ta gọi sự kết hợp hai bản tính này của Đức Giê-su trong Ngôi vị của Ngài là sự kết hợp về bản tính. Sự kiện Con Thiên Chúa đảm nhận bản tính con người và trở thành người phàm để thực thi ơn cứu độ cho chúng ta, được gọi là Mầu nhiệm Nhập thể. Đức Giê-su không phải chỉ gồm một phần Thiên Chúa, một phần là người, nhưng Ngài trọn vẹn là Thiên Chúa thật và cũng là người thật.hông đâu. Ngài không hề tỏ ra thần tính của Ngài khi xuống thế làm người. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật, vì hai bản tính này (bản tính Thiên Chúa và bản tính con người)được kết hợp nơi Ngôi vị Thần linh của Ngài. Sự kết hợp này không phải là một sự trộn lẫn 2 bản tính, nhưng nói như phát biểu của Công đồng Chalcedon vào năm 451: Đức Giê-su “là một và vẫn chỉ là Ngôi Con. Đức Giê-su Ki-tô là Chúa chúng ta, và cũng trọn vẹn là con người, là Thiên Chúa thật và người thật gồm cả xác và hồn. Ngài đồng bản tính với Thiên Chúa Cha, và cũng cùng bản tính nhân loại với chúng ta, ‘về mọi phương diện cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội’ (Dt 4,15). Ngài được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha từ trước muôn đời trong bản tính Thiên Chúa, và trong những ngày sau cùng này, đã được sinh ra bởi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, trong bản tính nhân loại, vì chúng ta và để cứu độ chúng ta.”

Chúng ta gọi sự kết hợp hai bản tính này của Đức Giê-su trong Ngôi vị của Ngài là sự kết hợp về bản tính. Sự kiện Con Thiên Chúa đảm nhận bản tính con người và trở thành người phàm để thực thi ơn cứu độ cho chúng ta, được gọi là Mầu nhiệm Nhập thể. Đức Giê-su không phải chỉ gồm một phần Thiên Chúa, một phần là người, nhưng Ngài trọn vẹn là Thiên Chúa thật và cũng là người thật.


Visited 150 times, 1 visit(s) today