Chủ đề của Tổng Tu nghị 28 sắp tới: ‘Mẫu người Salêdiêng nào đáp ứng cho Giới trẻ ngày hôm nay?’

Cha Bề Trên Cả công bố về việc chuẩn bị Tổng Tu nghị 28, sẽ được cử hành tại Tôrinô vào tháng 02 năm 2020.

(Nhà Trung Ương, 28.03.2018) – Cha Bề Trên Cả và các Bề Trên trong ban Thượng Cố vấn đã có cuộc họp giữa kỳ trong 10 ngày, từ 19 đến 28 tháng Ba vừa qua. Sau khi kết thúc cuộc họp, trong bài huấn từ tối vào chiều thứ Tư tuần thánh, Cha Bề Trên Cả đã công bố chủ đề và vạch dẫn lộ trình chuẩn bị cho Tổng Tu nghị 28, sẽ được khai mạc vào ngày 16/02/2020 tại Valdocco, Tôrinô. Như vậy, chúng ta có gần 2 năm để chuẩn bị. Các tỉnh dòng sẽ tổ chức Tu nghị tỉnh trong thời gian từ tháng 09/2018 đến tháng 06/2019. Cha Stefano Vanoli, Tổng Thư ký, được chỉ định làm điều hành viên của Tổng Tu nghị, cùng với ban kỹ thuật gồm 4 vị Tổng Cố vấn (theo quy chế số 112). Tổng Tu nghị kéo dài trong 7 tuần lễ và sẽ được tổ chức tại Valdocco, cái nôi của Tu hội Salêdiêng chúng ta. Việc tổ chức Tổng Tu nghị tại đây sẽ giúp các Bề Trên và các đại biểu chạm đến đoàn sủng Salêdiêng một cách cụ thể.

Chủ đề của Tổng Tu nghị 28 là ‘Đâu là mẫu người Salêdiêng nhằm đáp ứng cho giới trẻ ngày hôm nay ?’. Chủ đề trên tập trung vào 3 khía cạnh đặc thù:

1- Điều đầu tiên, là phải quy về sứ mạng khẩn thiết : phục vụ giới trẻ trong thời đại hôm nay.

2- Kế đến, là phác lược chân dung của ‘một Salêdiêng đích thực, phù hợp với bối cảnh hiện nay.’

3- Việc chia sẻ sứ mệnh giữa các Salêdiêng và người đời.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, chủ đề của một Tổng Tu nghị được diễn tả bằng một câu hỏi. Động cơ dẫn đến chủ đề này, rõ ràng liên quan đến thao thức của Giáo hội hôm nay về việc phân định và lý giải (xem Tông huấn Evangelii Gaudium và tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới 2018). Trong các Tổng Tu nghị trước đây, chúng ta cũng đã đề cập đến việc lắng nghe (để nắm bắt hiện trạng), việc phân định và cắt nghĩa (để tìm ra những nguyên nhân) cuối cùng là để tìm ra những lựa chọn và những đường hướng hành động.

Chủ đề của Tổng Tu nghị 28 ‘Đâu là mẫu người Salêdiêng phù hợp với giới trẻ ngày hôm nay?’ sẽ khơi dậy nơi toàn Tu hội sự phân định để tìm ra cách thức phục vụ giới trẻ mang tính ngôn sứ. Điều đó đòi buộc chúng ta phải rà soát lại việc đào luyện liên tục và biết cách làm việc tương tác với người đời.

Mỗi Tổng Tu nghị có 250 tham dự viên. Nhưng thực sự biến cố quan trọng này không chỉ dành riêng cho 250 vị được tuyển chọn, nhưng dành cho tất cả các anh em SDB, tức hơn 14.500 hội viên trên khắp thế giới, để chúng ta có dịp canh tân và đổi mới. Chúng ta hãy đi vào công việc chuẩn bị Tổng Tu nghị ngay từ hôm nay.

Bài viết của Cha Vaclav Klement
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today