Cha Bề Trên miền bắt đầu thực hiện cuộc kinh lý ngoại thường tại Phụ tỉnh Inđônêsia

(Jakarta, Indonesia – 10.02.2018) – Vừa sau khi Cha Bề Trên Cả rời khỏi Indonesia, Cha Bề Trên Miền đã bắt đầu tiến hành cuộc kinh lý ngoại thường tại Phụ tỉnh này. Buổi khai mạc đã được diễn ra vào ngày 08/02 tại cộng thể Don Bosco Wisma ở Jakarta.

Trong buổi làm việc đầu tiên, Cha Bề Trên Miền đã gặp gỡ và nói chuyện với 12 anh em SDB, gồm có Cha Bề trên Phụ tỉnh, các Cha Giám đốc và các thành viên trong ban Cố vấn của phụ tỉnh. Để bắt đầu, Cha Bề trên phụ tỉnh Apolinario Neto cho đọc lại lá thư của Cha Bề Trên Cả nói về cuộc kinh lý ngoại thường lần này. Cha Bề Trên miền sẽ thay thế Cha Bề trên cả đi kinh lý để giúp phụ tỉnh tăng triển đoàn sủng Salêdiêng trong giai đoạn sắp tới.

Trước hết, Cha Vaclav Klement và các vị hữu trách cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, từ năm 2010 đến nay, đồng thời cũng ôn lại quá trình lịch sử 33 năm từ khi anh em Salêdiêng bắt đầu hiện diện tại Indonesia. Cuộc kinh lý nhằm giúp phụ tỉnh phân định để có thể tiến lên và trở thành Á tỉnh trong tương lai gần. Sự phân định đi kèm theo những yếu tố về văn hóa, và nhất là giúp Phụ tỉnh tìm ra nhũng phương cách để thực hiện sứ mệnh cách hiệu quả. Sự lưu tâm đặc biệt mà Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh gồm 4 điểm, đó là công việc đào luyện, việc thực thi sứ mệnh Salêdiêng, mảng truyền thông xã hội và việc phát triển Gia đình Salêdiêng tại Indonesia.

Hiện tại, phụ tỉnh Indonesia có 5 cộng thể đã được thiết lập theo giáo luật và 2 điểm hiện diện khác đảm nhận mục vụ giáo xứ. Phụ tỉnh hiện có 66 anh em SDB và 12 tập sinh. Đây là một Phụ tỉnh rất trẻ trung và đa phần các hội viên còn đang trong giai đoạn đào luyện ban đầu. Trong số 66 anh em hội viên, phụ tỉnh có 30 linh mục, 10 Sư huynh, 20 thầy hậu tập viện, cộng thêm 6 anh em đang đi truyền giáo Ad Gentes. Riêng Gia đình Salêdiêng ở đây chưa phát triển bao nhiêu. Hiện nay tại Indonesia mới chỉ có 3 cộng đoàn các sơ FMA, một trung tâm Cộng tác viên Salêdiêng, và một chị VDB đã tuyên khấn. Tuy nhiên, nhờ vào sự hiệp thông sâu xa, Gia đình Salêdiêng tại đây đang có những tín hiệu tốt đẹp để phát triển trong tương lai.

Bài viết của Cha Lino Belo SDB, Bề trên Phụ tỉnh
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today