Tuần 9 ngày và Sách thiêng chuẩn bị lễ phong thánh Artemide Zatti

Để chuẩn bị hướng đến những ngày Phong thánh Sư huynh Artemide Zatti, Ban đào luyện  thông qua Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã soạn thảo một vài tài liệu cho toàn thể Gia đình Salêdiêng dọn tâm hồn cử hành biến cố phong thánh này. Tài liệu có thể dowload theo đường link bên dưới.

  1. Dowload Sách thiêng: https://drive.google.com/file/d/1ZX1_LXuZkaPLXeLwK60ylA-HYTY768N3/view?usp=sharing
  2. Dowload Tuần 9 ngày: https://drive.google.com/file/d/1igYoJHr0rT-_XhxucGRXRzLHps3NqsGO/view?usp=sharing

Ban truyền thông Don Bosco Việt Nam