Tự sắc Communis Vita của Đức Phanxicô thay đổi khoản luật về việc khai trừ khỏi Dòng tu

Tông thư theo thể thức «TỰ SẮC»
của Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ

COMMUNIS VITA

thay đổi một số qui tắc của Bộ Giáo Luật

Đời sống cộng đoàn là một yếu tố cốt yếu của đời sống tu sĩ và “các tu sĩ phải sống trong nhà của mình đang khi tuân giữ đờai sống chung và họ không thể vắng mặt mà không có phép Bề trên của mình” (GL 665§1). Tuy nhiên, kinh nghiệm của những năm gần đây cho thấy có những tình trạng vắng mặt bất hợp luật khỏi nhà dòng, trong đó các tu sĩ tránh né thẩm quyền của Bề trên hợp pháp và nhiều khi không thể tìm được dấu vết của họ. Bộ Giáo luật buộc Bề trên phải tìm kiếm người tu sĩ vắng mặt bất hợp luật để giúp người ấy trở về và bền đỗ trong ơn gọi (x. GL 665 §2). Tuy nhiên, không ít lần xảy ra là Bề trên không thể tìm được dấu vết của người tu sĩ vắng mặt. Theo qui tắc của Bộ Giáo luật, nếu đã trải qua ít nhất sáu tháng vắng mặt bất hợp luật (x. GL 696), thì có thể khởi sự tiến trình thải hồi khỏi Tu Hội, theo thủ tục đã được qui định (x. GL 697). Tuy nhiên, khi không biết được nơi mà người tu sĩ cư ngụ, thì sẽ trở thành khó để đem lại sự chắc chắn theo pháp lý về tình trạng của sự việc.

Bởi thế, vẫn giữ nguyên những gì đã được luật qui định về sự thải hồi sau sáu tháng vắng mặt bất hợp luật, với mục đích để giúp các Tu Hội tuân giữ được kỷ luật cần thiết và để có thể tiến hành thải hồi người tu sĩ đã vắng mặt cách bất hợp luật, nhất là trong trường hợp không thể tìm được dấu vết, tôi quyết định thêm vào can. 694 §1 của Bộ Giáo luật, trong số các lý do thải hồi bởi chính sự việc (ipso facto) khỏi Tu Hội, gồm cả sự vắng mặt khỏi nhà dòng cách bất hợp luật kéo dài, ít nhất mười hai tháng liên tục, với cùng một tiến trình được nói trong can. 694 §2 của Bộ Giáo Luật. Sự tuyên bố của Bề trên cấp cao về sự kiện, để có hiệu lực pháp lý, phải được xác nhận bởi Tòa Thánh; đối với các Tu Hội luật giáo phận, sự xác nhận này thuộc thẩm quyền của Giám mục của trụ sở chính. Hơn nữa, việc đưa thêm một số mới vào trong §1 của GL 694 cũng đòi phải thay đổi GL 729 liên quan đến các Tu Hội đời, vì đối với các Tu Hội này không dự liệu việc áp dụng sự thải hồi có thể có đối với sự vắng mặt bất hợp luật.

Xét tới tất cả những điều trên, giờ đây tôi qui định như sau:

Điều 1. GL 694 của Bộ Giáo Luật sẽ được thay thế toàn bộ bởi bản văn sau đây:

§1. Phải được kể là bị thải hồi khỏi Tu hội do chính sự việc (ipso facto), tu sĩ nào:

1° đã minh nhiên bỏ đức tin Công Giáo;

2° đã kết hôn hoặc mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự;

3° đã vắng mặt khỏi nhà dòng cách bất hợp luật, như được nói tới ở GL 665 §2, trong mười hai tháng liên tiếp, lưu ý đến việc không thể tìm được dấu vết của người ấy.

§2. Trong các trường hợp ấy, bề trên cấp cao cùng với ban cố vấn, sau khi đã thu thập các bằng chứng, không chút trì hoãn, phải ra tuyên bố về sự kiện, để việc thải hồi có hiệu lực về mặt pháp lý.

§3 Trong trường hợp dự liệu ở §1 số 3, để việc tuyên bố đó có hiệu lực pháp lý, nó phải được xác nhận bởi Tòa thánh; đối với các Tu Hội luật giáo phận, sự xác nhận đó thuộc thẩm quyền của Giám mục của Trụ sở chính.

Điều 2. Can. 729 của Bộ Giáo Luật được thay thế toàn bộ bởi bản văn sau đây:

Một thành viên bị thải hồi khỏi Tu Hội chiếu theo quy tắc của các GL 694 §, số 1 và 2 và can. 695; ngoài ra, Hiến Pháp phải xác định các lý do thải hồi khác, miễn là các lý do ấy phải nghiêm trọng cân xứng, bề ngoài, có thể quy trách nhiệm và được chứng minh theo pháp lý, và hơn nữa, phải tuân giữ thủ tục đã được thiết lập trong các điều 697-700. Về thành viên bị thải hồi, thì áp dụng những quy định của điều 701. Những gì được quyết định bởi Tông thư theo thể thức Tự sắc (Motu proprio) này, tôi truyền rằng nó có hiệu lực chắc chắn và vững bền, dù cho có bất cứ gì đối ngược kể cả nếu như đáng quan tâm đặc biệt, và tôi truyền rằng nó phải được ban hành qua việc ấn hành trên báo Osservatore Romano, có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, và vì thế phải được in trong tường trình chính thức của Công Báo Tông Tòa (Acta Apostolicae Sedis).

Ban hành tại Roma, tại Đền thờ thánh Phêrô,
ngày 19 tháng 3 năm 2019, lễ trọng thánh Giuse,
năm thứ Bảy triều Giáo hoàng.

Đức Phanxicô

Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB chuyển ngữ
Theo bản băn từ: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motuproprio20190319_communis-vita.html

Visited 4 times, 1 visit(s) today