Trung tâm trẻ Don Bosco Mỹ Thuận vui chơi và trải nghiệm tại Đầm Sen Nước

Ngày 18/3/2018 vừa qua, Cha Phaolô Trần Văn Dũng, SDB – đặc trách trung tâm trẻ Don Bosco Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tổ chức cho 70 bạn trẻ địa phương đi picnic và trải nghiệm tại Công Viên Nước Đầm Sen Sài Gòn. Đây là một sự khích lệ mà Cha Phaolô dành cho những bạn trẻ địa phương thật sự nỗ lực vươn lên trong học tập, và cũng để tạo động lực cho các bạn từ nay cho đến hết học kỳ II. Trong 70 bạn trẻ đó, có khoảng 20 bạn đã được chuẩn bị và huấn luyện trong suốt 2 năm vừa qua. Hiện nay, các bạn đang là những đội trưởng, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của trung tâm trẻ. Mùa hè sắp tới, các bạn sẽ chia sẻ một số công việc cùng với Cha Phaolô và lãnh trách nhiệm một số mảng hoạt động chính của trung tâm trẻ.

Không chỉ là vui chơi tại công viên nước, những giá trị giáo dục như: kỷ luật bản thân, tôn trọng và quan tâm đến người khác, biết bảo vệ Môi Trường,… cũng được lồng ghép trong chuyến đi và được các thành viên hưởng ứng và thực hiện rất tốt.

Chuyến đi thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhiều trải nghiệm thú vị trong lòng những thành viên tham gia.

Thiên Phong, SDB


Visited 8 times, 1 visit(s) today