Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam – Thông báo Bổ nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh

[pdf-embedder url=”http://donboscoviet.info/wp-content/uploads/THÔNG-BÁO-BỔ-NHIỆM-BAN-CVT-2018-2021.pdf” title=”THÔNG BÁO BỔ NHIỆM BAN CVT 2018-2021″]