Thứ Ba – Tuần Ba – Mùa Vọng

LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 3 MÙA VỌNG
NGÀY 19-12-2017: Lc 1,5-25

“Zechariah, do not be afraid, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth is to bear you a son and you shall name him John” “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Êlisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”
1) Opening prayer 1)  Kinh khai mạc
Lord, mighty God, no angel announced our birth, but we know that you loved us even before we were born, and that you call us to prepare the fuller coming of your Son among people. Reveal your strength in our weakness, keep us hoping in your future, that we may overcome all obstacles to establish the kingdom of Jesus Christ our Lord. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả, Đã không có thiên thần loan báo tin chúng con chào đời, Nhưng chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con Ngay cả trước khi chúng con được sinh ra, Và Chúa kêu gọi chúng con chuẩn bị Cho việc tái thế đầy đủ hơn của Con Chúa ở giữa mọi người. Xin Chúa mặc khải sức mạnh Chúa trong sự yếu đuối của chúng con, Xin cho chúng con tiếp tục hy vọng vào tương lai của Chúa, Rằng chúng con có thể vượt qua mọi trở ngại Để thiết lập Vương Quốc Của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
2) Gospel Reading – Luke 1,5-25 2)  Tin Mừng : Luca 1:5-25
In the days of King Herod of Judaea there lived a priest called Zechariah who belonged to the Abijah section of the priesthood, and he had a wife, Elizabeth by name, who was a descendant of Aaron. Both were upright in the sight of God and impeccably carried out all the commandments and observances of the Lord. But they were childless: Elizabeth was barren and they were both advanced in years. Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Êlisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Êlisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.
Now it happened that it was the turn of his section to serve, and he was exercising his priestly office before God when it fell to him by lot, as the priestly custom was, to enter the Lord’s sanctuary and burn incense there. And at the hour of incense all the people were outside, praying. Then there appeared to him the angel of the Lord, standing on the right of the altar of incense. The sight disturbed Zechariah and he was overcome with fear. But the angel said to him, ‘Zechariah, do not be afraid, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth is to bear you a son and you shall name him John. He will be your joy and delight and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord; he must drink no wine, no strong drink; even from his mother’s womb he will be filled with the Holy Spirit, and he will bring back many of the Israelites to the Lord their God. With the spirit and power of Elijah, he will go before him to reconcile fathers to their children and the disobedient to the good sense of the upright, preparing for the Lord a people fit for him.’ Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.  Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Êlisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”.
Zechariah said to the angel, ‘How can I know this? I am an old man and my wife is getting on in years.’ The angel replied, ‘I am Gabriel, who stand in God’s presence, and I have been sent to speak to you and bring you this good news. Look! Since you did not believe my words, which will come true at their appointed time, you will be silenced and have no power of speech until this has happened.’ Giacaria thưa với thiên thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ được ứng nghiệm khi đến thời của chúng”.
Meanwhile the people were waiting for Zechariah and were surprised that he stayed in the sanctuary so long. When he came out he could not speak to them, and they realised that he had seen a vision in the sanctuary. But he could only make signs to them and remained dumb. When his time of service came to an end he returned home. Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.
Some time later his wife Elizabeth conceived and for five months she kept to herself, saying, ‘The Lord has done this for me, now that it has pleased him to take away the humiliation I suffered in public.’ Sau những ngày ấy, Êlisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời”.
3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• Today’s Gospel speaks to us about the visit of the Angel Gabriel to Zechariah (Lk 1, 5-25). The Gospel of tomorrow will speak about the visit of the Angel Gabriel to Mary (Lk 1, 26-38). Luke places both of these visits side by side to each other, in such a way that we may read both texts attentively, that we may perceive the small and significant difference between one visit and the other, between the Old and the New Testament. Look for and discover the differences between the visits of the Angel Gabriel to Zechariah and to Mary through the following questions: Where does the Angel appear? To whom does he appear? Which is his message, what does he announce? Which is the response? Which is the reaction of the person after receiving the visit ? Etc.   Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về cuộc thăm viếng của thiên thần Gabriel với ông Giacaria (Lc 1:5-25).  Bài Tin Mừng ngày mai sẽ nói về chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với Đức Maria (Lc 1:26-38).  Thánh Luca đặt cả hai chuyến thăm viếng này bên cạnh nhau, trong một cách mà chúng ta có thể đọc được cả hai văn bản cách chăm chú, rằng chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ và đáng kể giữa chuyến thăm viếng này và chuyến kia, giữa Cựu Ước và Tân Ước.  Chúng ta hãy tìm kiếm và khám phá ra những khác biệt giữa các chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với ông Giacaria và Đức Maria qua các câu hỏi sau đây:  Thiên thần xuất hiện trong trường hợp nào?  Thiên thần xuất hiện với ai?  Sứ điệp của thiên thần là gì, người công bố điều gì?  Sự đáp nhận như thế nào?  Phản ứng của người nhận sau khi được gặp thiên thần thì như thế nào?  V.v.
• The first message of the Angel of God to Zechariah is: “Do not be afraid!” Up until now, God still causes fear to many persons and up until now the message continues to be valid, “Do not be afraid!” Immediately the Angel adds: “Your prayer has been heard!” In our life, everything is the fruit of prayer!   Sứ điệp đầu tiên của Thiên Thần Chúa nói với ông Giacaria là:  “Đừng sợ!”  Cho đến lúc này, Thiên Chúa vẫn còn gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người và cho đến bây giờ sứ điệp ấy vẫn còn giá trị:  “Đừng sợ!”  Ngay sau đó, thiên thần cho biết thêm:  “Lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm lời!”  Trong cuộc sống chúng ta, mọi việc là kết quả của sự cầu nguyện! 
• Zechariah represents the Old Testament. He believes, but his faith is weak. After the visit, he remains mute, incapable to communicate with the persons. The manner in which the project of salvation, known by Zechariah, how it had been revealed up to that moment, had exhausted all his resources, while God was initiating a new phase together with Mary.   Ông Giacaria đại diện cho Cựu Ước.  Ông tin, nhưng đức tin của ông yếu ớt.  Sau khi thiên thần gặp ông, ông vẫn bị câm, không có khả năng thông tri với người khác.  Phương cách mà chương trình cứu độ, được biết bởi ông Giacaria, cách mà đã được mặc khải cho đến lúc ấy, đã tận dụng mọi khả năng của ông, trong khi Thiên Chúa đã bắt đầu một giai đoạn mới cùng với Đức Maria.
• In the announcement of the Angel is expressed all the importance of the mission of the child who will be born and who will be called John: “he must drink no wine, no strong drink, even from his mother’s womb he will be filled with the Holy Spirit”, that is, John will be a person totally consecrated to God and to his mission. “He will bring back many of the Israelites to the Lord their God. With the spirit and power of Elijah he will go before him to reconcile fathers to their children and the disobedient to the good sense of the upright, preparing for the Lord a people fit for him”, that is, in the child John will take place the expected return of the Prophet Elijah who will have to come to carry out the reconstruction of community life: to reconcile the heart of the parents to their children and the disobedient toward the wisdom of the just.   Trong lời loan báo của thiên thần được thể hiện với tất cả tầm quan trọng của sứ vụ về một hài nhi sẽ được sinh ra và con trẻ sẽ được gọi là Gioan:  “con trẻ sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ”, có nghĩa là, ông Gioan sẽ là một người hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và sứ vụ của mình.  “Trẻ này sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.  Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”, có nghĩa là, nơi con trẻ Gioan sẽ xảy ra lòng kỳ vọng trở lại của tiên tri Êlia, đấng sẽ phải đến để tái thiết lại đời sống cộng đoàn:  để hướng lòng dạ cha ông về lại với con cháu và kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của người công chính.  
• In reality, the mission of John was very important. According to the people, he was a prophet (Mk 11, 32). Many years later, in Ephesus, Paul continued to find persons who had been baptized with the Baptism of John (Acts 19, 3).   Trong thực tế, sứ vụ của ông Gioan rất quan trọng.  Đối với người ta, ông là một tiên tri (Mc 11:32).  Nhiều năm sau đó, tại Êphêsô, thánh Phaolô vẫn tiếp tục tìm thấy những người đã chịu phép rửa với Phép Rửa của Gioan (Cv 19:3).
• When Elizabeth, being old, conceived and remained pregnant, she hid herself during five months. While Mary, instead of hiding, gets out of her house and goes to serve her.   Khi bà Êlisabéth đã thụ thai trong lúc tuổi già, bà đã sống ẩn mình trong năm tháng.  Trong khi đó, Đức Maria, thay vì ẩn mình, lại đi ra khỏi nhà và đến phụ giúp bà.  
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
33.   Social and collective development

Don Bosco saw clearly the social implications of his work. 

We labour in economically depressed areas and for poor youth. We collaborate with them, educating them to a sense of moral, professional and social responsibility. In this  way we contribute to the development of both people and environment.

We share in a way appropriate to religious in the witness and commitment of the Church to justice and peace. While not getting involved in ideologies or party politics, we reject everything that encourages deprivation, injustice and violence. We cooperate with all who are trying to build a society more worthy of man’s dignity.

The advancement to which we dedicate ourselves in the spirit of the Gospel makes tangible the love of Christ which makes men free, and is a sign that the Kingdom of God is among us.

HL 33. Thăng tiến xã hội và tập thể

Don Bosco đã thấy rõ tầm mức xã hội của công cuộc Ngài.

Chúng ta làm việc trong những môi trường bình dân và cho những thanh thiếu niên nghèo khổ. Chúng ta cộng tác với chúng trong việc giáo dục chúng thành người có ý thức trách nhiệm về luân lý, nghề nghiệp và xã hội. Bằng cách ấy, chúng ta góp phần vào việc thăng tiến dân chúng và môi trường.

Với tư cách tu sĩ, chúng ta tham dự vào chứng tá và nỗ lực của Giáo Hội cho công lý và hòa bình. Trong khi giữ mình độc lập khỏi mọi thứ ý thức hệ và chính trị đảng phái, chúng ta từ khước tất cả những gì tán trợ nghèo đói, bất công và bạo lực, và cộng tác với những ai xây dựng một xã hội xứng đáng với con người hơn.

Việc thăng tiến mà chúng ta dấn thân phục vụ trong tinh thần Tin Mừng, thể hiện tình yêu giải phóng của Đức Kitô, và tạo thành một dấu chỉ cho thấy Nước Chúa đang ở giữa chúng ta.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• What struck you the most in this visit of Angel Gabriel to Zechariah?   Điều gì đánh động bạn nhất trong chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với ông Giacaria?  
• To reconcile the heart of the parents toward their sons, that is, to reconstruct the fabric of human relationship from the basis and to build up the life in community. This was the mission of John. This was also the mission of Jesus and continues to be today the most important mission. How do I contribute to this mission?   Để hướng lòng dạ cha ông lại với con cháu, có nghĩa là, tái tạo giềng mối quan hệ loài người từ căn bản và để xây dựng đời sống cộng đoàn.  Đây là sứ vụ của ông Gioan.  Đây cũng là sứ vụ của Chúa Giêsu và tiếp tục là sứ vụ quan trọng nhất hiện nay.  Tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sứ vụ này như thế nào?    
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
For you are my hope, Lord, my trust, Yahweh, since boyhood. On you I have relied since my birth, since my mother’s womb you have been my portion. (Ps 71,5-6) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. (Tv 71:5-6)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


 

Visited 2 times, 1 visit(s) today