Thứ Ba – Tuần 2 – Mùa Chay

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY
NGÀY 27-02-2018 : Mt 23, 1-12

1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord God, you want us to live our faith not so much as a set of rules and practices, but as a relationship from person to person with you and with people. God, keep our hearts turned to you, that we may live what we believe and that we may express our love for you in terms of service to those around us, as Jesus did, your Son, who lives with you and the Holy Spirit for ever and ever. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa muốn chúng con sống bằng đức tin của chúng con không quá thiên về như là một tập hợp các luật lệ và quy tắc Mà là như là một mối tương quan giữa người và người Với Chúa và với tha nhân. Lạy Chúa, xin gìn giữ tâm hồn chúng luôn hướng về Chúa, Để chúng con có thể sống với những gì chúng con tin Và để cho chúng con có thể bày tỏ tình yêu của chúng con dành cho Chúa Trong việc phục vụ những người chung quanh chúng con, Như Chúa Giêsu, Con Chúa, đã làm, Đấng hằng sống với Chúa và Chúa Thánh Thần Đến muôn thuở muôn đời. 
2) Gospel Reading : Matthew 23, 1-12 2) Tin Mừng : Mátthêu 23, 1-12 
Then addressing the crowds and his disciples Jesus said, ‘The scribes and the Pharisees occupy the chair of Moses. You must therefore do and observe what they tell you; but do not be guided by what they do, since they do not practise what they preach. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:  “Các Luật Sĩ và các người Biệt Phái ngồi trên tòa Môisen:  vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và hãy tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. 
They tie up heavy burdens and lay them on people’s shoulders, but will they lift a finger to move them? Not they! Everything they do is done to attract attention, like wearing broader headbands and longer tassels, like wanting to take the place of honour at banquets and the front seats in the synagogues, being greeted respectfully in the market squares and having people call them Rabbi. ‘You, however, must not allow yourselves to be called Rabbi, since you have only one Master, and you are all brothers. You must call no one on earth your father, since you have only one Father, and he is in heaven. Nor must you allow yourselves to be called teachers, for you have only one Teacher, the Christ. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.  Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo.  Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”.  Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau.  Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời.  Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người Chỉ Đạo, đó là Đức Kitô. 
The greatest among you must be your servant. Anyone who raises himself up will be humbled, and anyone who humbles himself will be raised up. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.  Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
3) Reflection 3)  Suy ngắm
• Today‟s Gospel presents the criticism of Jesus against the Scribes and the Pharisees of his time. At the beginning of the missionary activity of Jesus, the Doctors of Jerusalem went to Galilee to observe him (Mk 3, 22; 7, 1). Disturbed by Jesus‟ preaching, they had based their calumny saying that he was possessed (Mk 3, 22). All along the three years the popularity of Jesus grew. And at the same time, the conflict between he and the religious authority also grew. The origin of this conflict was the way in which they placed themselves before God. The Pharisees sought their own security, not so much in God‟s love toward them, but rather in the rigorous observance of the Law. Before this mentality, Jesus insists on the practice of love which makes the observance of the law relative and gives it its true significance.   Bài Tin Mừng hôm nay trình bày lời chỉ trích của Chúa Giêsu đối với các Kinh Sư và người Biệt Phái vào thời đại của Người.  Vào lúc bắt đầu công việc truyền giáo của Chúa Giêsu, các Luật Sĩ từ Giêrusalem đã xuống miền Galilêa để quan sát Người (Mc 3:22; 7:1).  Bị bối rối bởi lời giảng dạy của Chúa Giêsu, họ đã dựa trên lời vu khống của mình nói rằng Chúa đã bị quỷ ám (Mc 3:22).  Trong suốt ba năm, sự nổi tiếng của Chúa Giêsu tăng dần.  Và đồng thời, mối mâu thuẫn giữa Chúa và các giới chức tôn giáo cũng tăng theo.  Nguồn gốc của sự mâu thuẫn này là cách mà họ đặt mình trước mặt Thiên Chúa.  Người Biệt Phái tìm sự an lành cho riêng họ, không ở trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, mà lại là trong việc tuân giữ nghiêm ngặt Lề Luật.  Trước trạng thái tâm lý này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc thực hành tình yêu thương sẽ khiến cho việc tuân giữ lề luật trở thành tương đối và cho nó ý nghĩa thật sự.
• Matthew 23, 1-3: The root or origin of the criticism: “They say but they do not do”. Jesus recognizes the authority of the Scribes and of the Pharisees. They occupy the chair of Moses and teach the law of God, but they themselves do not observe what they teach. So Jesus tells them: “You must, therefore, do and observe what they tell you, but do not do as they do, because they say but do not do!” This is a terrible criticism! Immediately, like in a mirror, Jesus shows some aspects of the incoherence of the religious authority.   Mt 23:1-3:  Nguồn gốc hay căn nguyên của lời chỉ trích:  “Họ nói mà họ không làm”.  Chúa Giêsu nhìn nhận thẩm quyền của các Kinh Sư và người Biệt Phái.  Họ ngồi trên tòa Môisen và giảng dạy lề luật Thiên Chúa, nhưng chính họ lại không tuân giữ những gì họ giảng dạy.  Vì thế, Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ:  “Vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và hãy tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm!”  Đây là lời chỉ trích nặng nề!  Ngay lập tức, giống như một tấm gương, Chúa Giêsu cho thấy một số khía cạnh bất nhất của các chức sắc tôn giáo.  
• Matthew 23, 4-7: Look in the mirror in order to make a revision of life. Jesus calls the attention of the disciples concerning the incoherent behaviour of some doctors of the Law. In meditating on this incoherence, it is convenient to think not in the Pharisees and the Scribes of that time already past, but rather in ourselves and in our incoherence: they tie up heavy burdens and lay them on people‟s shoulders, but will not lift a finger to move them; they do their works in order to be admired; they love to take the first places and to be called doctors. The Scribes liked to enter into the houses of the widows and to recite long prayers to receive money in exchange! (Mk 12, 40).   Mt 23:4-7:  Hãy nhìn vào gương để làm một sự cải đổi đời sống.  Chúa Giêsu kêu gọi sự chú ý của các môn đệ về cách cư xử bất nhất của một số Luật Sĩ.  Trong việc suy gẫm về sự bất nhất này, tốt hơn hết là chúng ta hãy đừng nghĩ về cách cư xử của người Biệt Phái và các Kinh Sư thời xa xưa, mà hãy nghĩ về cách cư xử của chúng ta và sự bất nhất của chúng ta:  Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.  Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy để được kính nể; họ ưa chiếm ghế danh dự và ưa được gọi là các luật sĩ.  Các Kinh Sư thì ưa đi vào nhà của các bà góa và làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để nuốt hết tài sản của họ! (Mc 12:40).
• Matthew 23, 8-10): You are all brothers. Jesus orders that we have the contrary attitude. Instead of using the religion and the community as means for self-promotion in order to appear as being more important before others, he asks not to use the title of Rabbi or Teacher, of Master, Father and Guide because only one is the Guide, Christ; only God in Heaven is Father, and Jesus is the Master, the Teacher. You are all brothers. This is the basis of the fraternity which comes from the certainty that God is our Father. –  Mt 23:8-10:  Tất cả các ngươi đều là anh em với nhau.  Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta phải có thái độ trái lại.  Thay vì lợi dụng tôn giáo và cộng đồng như là những phương tiện cho việc tự phô trương để có vẻ như là mình quan trọng hơn trước mặt những người khác, Chúa đòi hỏi người ta đừng dùng danh xưng Rabbi hay thầy, hay Thầy Dạy, hay Cha, hay người Chỉ Đạo; chỉ có Thiên Chúa ngự trên trời là Cha, và Chúa Giêsu là Thầy, là người Chỉ Đạo.  Tất cả chúng ta đều là anh em.  Đây là căn bản của tình huynh đệ xuất phát từ điều tin chắc rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta.   
• Matthew 23, 11-12: The final summary: the greatest must be the servant. This phrase is what characterizes both the teaching and the behaviour of Jesus: “The greatest among you must be your servant; the one who raises himself up, will be humbled” (cfr. Mk 10, 43; Lk 14, 11; 18, 14). –  Mt 23:11-12:  Lời kết luận:  người cao trọng nhất phải là người phục vụ.  Câu nói này là những gì đặc trưng cho cả giáo lý lẫn cách cư xử của Chúa Giêsu:  “Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.  Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống” (xem Mc 10:43; Lc 14:11; 18:14).  
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
66.  Shared responsibility in obedience

In the community, in view of the mission entrusted to us, we all obey even though we have different tasks to perform.

In listening to the Word of God and celebrating the Eucharist, we express and renew our common dedication to the divine will.

In matters of importance we seek the will of the Lord together in patient brotherly dialogue, with a deep awareness of shared responsibility.

The superior exercises his authority by listening to the confreres, encouraging all to make

their contribution and promoting a union of wills in faith and charity.  He concludes this phase of searching in common by making appropriate decisions.  These will normally emerge from a convergence of the views expressed.

We all then set to work to carry out these decisions by our sincere collaboration, even

when our own views have not prevalled.

HL 66. Đồng trách nhiệm trong vâng phục

Trong cộng thể và nhắm tới sứ mệnh, tất cả chúng ta đều vâng phục, tuy với những nhiệm vụ khác nhau.

Trong việc lắng nghe Lời Chúa và cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng bày tỏ và canh tân sự qui phục thánh ý Chúa.

Trong những điều hệ trọng, chúng ta cùng nhau tìm ý Chúa qua đối thoại huynh đệ và kiên nhẫn, với ý thức sống động và sự đồng trách nhiệm.

Bề trên thi hành quyền bính của mình bằng cách lắng nghe anh em, khích lệ sự đóng góp của mọi người và cổ võ sự liên kết các ý chí trong đức tin và đức mến. Ngài kết thúc giờ phút tìm kiếm chung bằng cách lấy những quyết định thích hợp, thường đến từ việc đồng qui các quan điểm.

Bởi vậy tất cả chúng ta đều nỗ lực thi hành bằng sự cộng tác chân thành, cả khi những quan điểm riêng của mình không được nghe theo.

4) Personal questions 5)  Câu hỏi cá nhân
• In what does Jesus criticize the Doctors of the Law and in what does he praise them? In what would he criticize me and in what would he praise me?   Chúa Giêsu chỉ trích các Luật Sĩ về những điều gì và Chúa khen ngợi họ về những điều gì?   
• Have you already seen in the mirror? –  Bạn đã soi gương mình chưa?
6) Concluding Prayer 6)  Kinh kết
‘Honour to me is a sacrifice of thanksgiving; to the upright I will show God’s salvation.’ (Ps 50,23) Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. (Tv 50:23)

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


 

Visited 9 times, 1 visit(s) today