Tái khởi động việc đổi mới tài liệu Truyền thông Xã hội của Tu hội Salêdiêng

       (ANS – Rome) – Tiếp nối những chỉ dẫn được Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đưa ra khi khép lại Tổng Tu Nghị thứ 28, Ban Truyền thông Xã hội hiện đang thực hiện quá trình đổi mới tài liệu truyền thông của Ban Truyền thông Salêdiêng (SSCS- Hệ thống truyền thông xã hội Saledieng). Mục tiêu của tài liệu mới này là đổi mới, mở rộng tầm  nhìn và quản lý truyền thông xã hội. Tài liệu này đi theo hướng nghiên cứu coi trọng di sản và truyền thống của Tu hội, bắt đầu từ Don Bosco cho đến ngày nay và mang lại sự liên tục cho các tiến trình và thực hành truyền thông.

       Với một số lượng công việc nhiều và trải rộng như thế, từ năm 2021 đến năm 2022, khoảng 150 người đã cộng tác trong việc chuẩn bị tài liệu làm việc, đã cho ra một văn bản với tất cả các đề xuất được nêu ra từ các Đại biểu Truyền thông, từ nhóm của họ và một số chuyên gia truyền thông. Kể từ tháng 2 năm 2023, có một nhóm đang làm việc với bản thảo cuối cùng của tài liệu.

       “Văn bản mới nhằm tập hợp sự phong phú, thực hành và kinh nghiệm của Tu hội Salêdiêng trong lĩnh vực Truyền thông,” Cha Gildasio Mendes, Tổng Cố vấn Truyền thông Xã hội, giải thích trong cuộc phỏng vấn trình bày tài liệu này.

Trước khi đi sâu vào bản văn, Cha Gildasio, xin Cha giải thích cho chúng tôi đâu là ý tưởng đã làm nảy sinh và khai triển tài liệu mới này?

       Đối với chúng tôi, những người Salêdiêng, điều quan trọng là phải đồng hành với giới trẻ và với thời đại. Về mặt lịch sử, đề tài truyền thông xã hội là nền tảng cho sứ mạng Salêdiêng. Truyền thông luôn phục vụ đặc sủng và sứ mạng Salêdiêng.

       Chúng tôi biết rất rõ rằng thế giới công nghệ kỹ thuật số luôn thay đổi. Đây là lĩnh vực đang phát triển nhất trên thế giới hiện nay. Và những thay đổi này có tác động đến đời sống con người, đến các mối quan hệ liên vị, đến đời sống cộng đồng, đến cách giáo dục và làm việc.

       Một câu hỏi mà chúng tôi luôn đặt ra cho các vị đặc trách Truyền thông và nhóm của họ: làm thế nào để đổi mới cách thức truyền thông trong bối cảnh công nghệ số luôn thay đổi? Đúng là chúng tôi phải xem xét thực tế này, nhưng chúng tôi muốn đưa ra một số hướng dẫn về truyền thông, phù hợp với đề xuất của Cha Bề Trên Cả và Ban cố vấn ngài. Vào tháng 1 năm 2023, chúng tôi đã trình bày bố cục của tài liệu để thảo luận và đề xuất tại phiên họp của Ban Tổng cố vấn.

       Tôi nghĩ rằng tài liệu được đổi mới này sẽ giúp chúng ta trong việc giao tiếp huynh đệ, trong sự hiệp thông với mọi người và trong sứ mệnh mục vụ giáo dục của chúng ta với giáo dân và giới trẻ. Tôi, cùng với Cha Harris Pakkam, Cha Maciej Makuła và Cha Ricardo Campoli, đang đồng hành chặt chẽ với công việc này.

Tại sao phải đổi mới tài liệu truyền thông của Tu hội Salêdiêng?

       Tài liệu của SSCS (Hệ thống Truyền thông Xã hội Salêdiêng) được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2008 và tái bản lần thứ hai vào năm 2010, với mục đích đưa ra những hướng dẫn về truyền thông xã hội trong Tu hội Salêdiêng.

       Bản văn này là một tài liệu tham khảo quan trọng và cần thiết liên quan đến truyền thông trong Tu hội Salêdiêng, nhưng nó cần một sự thay đổi lớn, cả về nội dung, khái niệm, cơ cấu tổ chức và các định hướng thực hành của nó.

Đâu là những lý do để đổi mới nó?

       Việc đổi mới tài liệu này là rất quan trọng dựa trên các lý do sau:

– Sự thay đổi lớn của truyền thông trong 15 năm qua thông qua, sự phát triển của kỹ thuật số, mạng xã hội và những thay đổi văn hóa xã hội trong thế giới người trẻ.

– Rằng Giáo hội, trong những năm gần đây, dưới thời đại của Đức Bênêđictô và Đức Thánh Cha Phanxicô, đã mở rộng tầm nhìn về truyền thông, đặc biệt bắt đầu từ các sứ điệp hàng năm cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, Đạo đức trên Internet, Thượng Hội đồng Giới trẻ, Laudato Si’, Fratelli Tutti, và Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô.

– Yêu cầu của hai Tổng Tu Nghị vừa qua – GC27 và GC28 – và Đề Nghị chương trình của Cha Bề Trên Cả cho giai đoạn sáu năm, đề nghị số 3: “Sống bí tích hiện diện của người Salêdiêng”.

– Tầm quan trọng của việc mở rộng tầm nhìn về truyền thông bắt đầu từ chiều kích đặc sủng của nó, từ sứ mạng và từ tầm nhìn giáo dục-mục vụ và giáo hội về truyền thông, phù hợp với Khung tham chiếu của Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng.

– Sự cần thiết bước theo truyền thông bắt đầu từ nỗ lực đào tạo, với căn tính Salêdiêng rõ ràng cho những Salêdiêng hiện tại và tương lai và chiều kích truyền giáo của truyền thông.

– Tầm quan trọng của việc sắp xếp và tổ chức tốt hơn cơ cấu truyền thông Salêdiêng.

Phải chăng mở rộng cái nhìn về truyền thông và cập nhật nó bắt đầu từ thế giới kỹ thuật số?

       Tài liệu SSCS là một tài liệu tham khảo quan trọng cho sự phát triển và tổ chức truyền thông; tuy nhiên, nó không phản ánh những thay đổi trong truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội cũng như các động lực khác của truyền thông kỹ thuật số và cơ cấu. Vì lý do này, cần phải mở rộng và đổi mới tài liệu (SSCS) với một tầm nhìn rõ ràng và nhất quán hơn về khía cạnh giáo dục-mục vụ của truyền thông xã hội, phù hợp với tầm nhìn và hướng dẫn của Khung Tham chiếu Mục vụ Giới trẻ liên quan đến các khía cạnh mới, cần chăm sóc mục vụ hiện tại, và cũng cần cập nhật các hướng dẫn và cơ cấu của truyền thông.

Mục tiêu chính của sự đổi mới này là gì?

       Bắt đầu từ những lý do này, mục tiêu là đổi mới tài liệu SSCS phù hợp với các hướng dẫn của Huấn quyền Giáo hội và Tu hội Salêdiêng, trung thành với truyền thống và di sản truyền thông của chúng ta, để giáo dục và truyền giáo, đáp ứng theo phong cách Salêdiêng với những thay đổi về xã hội và văn hóa của các thế hệ mới của thế giới kỹ thuật số.

Công việc này được giao phó cho ai?

       Việc soạn thảo tài liệu này được giao phó cho Ban Truyền thông, khởi đi từ từ việc cha Bề trên cả yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu về thế giới kỹ thuật số:

       “Ủy banTruyền thông Xã hội, ở các cấp độ khác nhau, nỗ lực cung cấp các công cụ và các đề xuất cho một quy trình xác minh, cập nhật, hội nhập văn hóa lâu dài của sứ mệnh Salêdiêng trong môi trường kỹ thuật số nơi những người trẻ sống, liên quan đến các trường Đại học của chúng ta, kết nối với các trung tâm và tổ chức khác theo sát và nghiên cứu những biến đổi mà thế giới kỹ thuật số đang mang lại cho các thế hệ mới”. (Đề xuất chương trình số 3 – “Sống bí tích hiện diện của người Salêdiêng”).

Cho đến lúc này công việc đã thực hiện đến đâu và phần còn lại là gì?

       Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đề nghị từ nhóm trước để đổi mới tài liệu của Ban Truyền thông. Từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã thu thập và nhận được các đề xuất từ ​​các Tỉnh dòng Salêdiêng và các chuyên gia truyền thông. Sau đó, tại Hội nghị Tư Vấn Thế Tiới về Truyền thông Xã hội, được tổ chức ở Lisbon vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã trình bày tổng hợp các đóng góp. Chúng tôi hiện đang tiến hành biên soạn bản thảo đầu tiên của tài liệu này, hy vọng sẽ trình bày trước Ban tổng cố vấn vào tháng 1 năm 2024, để có những định hướng và đề xuất mới. Và sau cùng là đệ trình nó lên Ban tổng cố vấn lần thứ hai, với mục đích phê chuẩn, vào tháng 7 cùng năm.

Phương pháp được sử dụng cho sự đổi mới này là gì?

       Ngay từ đầu, phương thức làm việc dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của một số lượng lớn các Trưởng Ban Truyền thông, những người chịu trách nhiệm về Bản tin Salêdiêng (Bollettini), các Nhà xuất bản và Truyền thông Xã hội, thông qua việc nghiên cứu sâu về các vấn đề truyền thông (Trường Truyền thông) và những đề xuất cho việc soạn thảo Tài Liệu Làm Việc về Truyền Thông (trong các chiều kích Kinh Thánh, Giáo Hội, Salêdiêng, hội tụ và cơ cấu).

Cha có thể cho chúng tôi vài ví dụ về các chủ đề được đề cập trong tài liệu không?

       Theo những hướng dẫn của linh đạo và phương pháp giáo dục-mục vụ Salêdiêng, tài liệu mở ra với chủ đề: Sống trong môi trường xã hội và văn hóa của những người trẻ, khởi đi từ Valdocco như ngôi nhà đón tiếp, giáo dục và thông truyền trên hết là tình yêu Thiên Chúa và tâm điểm của người trẻ. Sau đó chúng ta nói về: vai trò chính của người trẻ trong việc xây dựng một môi trường giáo dục, giao tiếp và nghệ thuật cùng với Don Bosco; Bí tích hiện diện của người Salêdiêng và kiến tạo nên mạng lưới truyền thông nhân vị và xã hội trong nguyện xá Valdocco; Nguyện xá như một nguyên mẫu của hệ sinh thái truyền thông kỹ thuật số của con người và xã hội; Những người trẻ trong môi trường kỹ thuật số: ngôn ngữ, phương tiện cá nhân, nền tảng đa phương diện, trò chơi, trí tuệ nhân tạo.

       Trong chương thứ hai, chúng tôi trình bày Chúa Giêsu như Đấng truyền đạt sự sống và niềm hy vọng trên đường Emmau. Ví dụ, phương pháp sư phạm đồng hành, đối thoại và lắng nghe. Sự năng động của tự do, trách nhiệm và tinh thần phản biện trong thế giới kỹ thuật số. Cuộc gặp gỡ cá nhân và sư phạm truyền thông cộng đồng. Nhân học Kitô giáo như nền tảng trong giao tiếp giữa con người và kỹ thuật số.

       Một chương khác dành riêng cho truyền thông xã hội trong sứ mệnh giáo dục-mục vụ, một chương khác nữa nói về truyền thông xã hội trong cộng đồng giáo dục-mục vụ, một chương nữa trình bày về truyền thông như một quá trình và hệ thống sáng tạo, sản xuất, thông tin và đào tạo; đặc tính, hệ thống hóa, và khả năng sống động của cơ cấu truyền thông Salêdiêng. Hiển nhiên các chủ đề khác cũng sẽ được khai triển trong tài liệu này.

Thế văn bản này dành cho ai?

       Tất cả các Salêdiêng của Don Bosco, giáo dân, giới trẻ, tất cả những ai cộng tác chung trong việc thi hành sứ vụ Salêdiêng. Chắc chắn, nó cũng sẽ thu hút sự quan tâm của các vị đặc trách Truyền thông Xã hội và các nhóm của họ, nhưng nó không nên được coi là một văn bản “kỹ thuật”, dành cho các chuyên gia. Nó mang chiều kích rộng hơn, nó chứa đựng cách thức truyền giáo và giáo dục ngày nay bằng truyền thông.

Cuối cùng, cha Gildasio, xin cho chúng tôi biết mong ước của cha về tài liệu mới này đối với lĩnh vực truyền thông xã hội trong Tu hội Salêdiêng là gì?

       Don Bosco là một nhà truyền thông tuyệt vời. Truyền thông là một khía cạnh quan trọng trong đặc sủng và sứ mệnh của chúng ta. Từ thuở ban đầu cho đến ngày nay, các Salêdiêng ở mọi nơi trên thế giới luôn cống hiến hết mình cho việc truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau: Bản tin Salêdiêng, đài phát thanh, nhà xuất bản, sản xuất nghệ thuật, trung tâm truyền thông, trang web… và nhiều cách thức khác.

       Điều quan trọng là tài liệu mới phải phù hợp với các đề xuất giáo dục và mục vụ của Giáo hội và của Tu hội Salêdiêng ngày nay, trong vũ trụ bao la và phức tạp của sự đa dạng về xã hội và văn hóa mà những người trẻ đang sống.

       Điều quan trọng là tài liệu mới thực sự có khả năng giúp đào tạo tốt những Salêdiêng mới; làm cho mọi người hiểu sâu hơn về thực tế, thách thức và cơ hội của truyền thông; nâng cao khả năng chịu trách nhiệm, phản biện và sáng tạo trong việc sử dụng các công cụ của ngày nay và tương lai; một phương tiện mà nhiều Salêdiêng và các cộng tác viên của chúng ta có thể sử dụng để làm cho sứ mệnh của chúng ta ngày càng sống động và hiệu quả hơn.

       Tôi hy vọng rằng tài liệu mới này sẽ giúp chúng ta trở thành những nhà truyền thông phục vụ sự sống, tình huynh đệ, công lý và hòa bình, trong một thế giới đang thay đổi đòi hỏi ở chúng ta một căn tính Salêdiêng mạnh mẽ, năng lực và sáng tạo.

       Nguồn: infoans.org

       Quốc Kỳ SDB chuyển ngữ

Visited 20 times, 1 visit(s) today