Người Công Giáo Trên Toàn Thế Giới Tăng Lên 1,39 Tỷ vào Năm 2023

Theo dữ liệu được báo cáo trong Annuario Pontificio, về đời sống của Giáo hội Công giáo trên thế giới, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian đó, có chín Giám mục mới và một Cơ quan quản lý Tông tòa; Hai Tòa Giám mục được nâng lên thành Giám Phận Đô thị và một Hạt đại diện Tông Tòa được nâng lên thành Tòa Giám mục.

Dữ liệu thống kê từ Annuarium Statisticum Ecclesiae cho phép lập một bảng tóm tắt các sự kiện chính ảnh hưởng đến sự phát triển của Giáo hội Công giáo trên thế giới.

Dưới đây là một số thông tin về một số khía cạnh cơ bản của Giáo hội Công giáo từ năm 2021 đến năm 2022:

  • Số người Công giáo được rửa tội trên toàn thế giới ngày càng tăng, từ 1.376 triệu vào năm 2021 lên 1.390 triệu vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,0%;
  • Số lượng Giám mục trong hai năm 2021-2022 tăng 0,25%, từ 5.340 lên 5.353;
  • Số lượng Linh mục toàn cầu trên thế giới năm 2022 so với năm 2021 đã giảm 142, từ 407.872 xuống còn 407.730 linh mục;
  • Số lượng Phó tế vĩnh viễn tăng 2% vào năm 2022 so với năm trước, từ 49.176 lên 50.150. Con số này được cải thiện ở tất cả các Châu lục;
  • Nhóm các Tu sĩ khấn không phải là Linh mục đã giảm, từ 49.774 vào năm 2021 xuống còn 49.414 vào năm 2022, trong khi các Nữ tu vào năm 2022 đã vượt quá số lượng Linh mục trên toàn thế giới gần 47%;
  • Sự suy giảm đặc trưng cho xu hướng ơn gọi Linh mục kể từ năm 2012 vẫn tiếp tục: vào năm 2022 sẽ có 108.481 Đại Chủng sinh, với mức chênh lệch -1,3% so với tình hình một năm trước đó.

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB

 

Visited 125 times, 2 visit(s) today