LỄ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

LECTIO DIVINA : LỄ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
NGÀY 3 THÁNG 5 : Ga 14, 6-14

1) OPENING PRAYER 1) KINH KHAI MẠC
Lord our God, we praise and thank you on the feast of your apostles Philip and James.
Through them many have come to know that Jesus is alive and risen. May we too be good witnesses to the risen Jesus by the way we live his risen life, even though we are flawed and weak, that people may find through us the way to the Father of Jesus our Lord. Amen
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa trong ngày lễ kính các thánh tông đồ Philípphê và Giacôbê. Qua các thánh nhiều người đã đến để biết Chúa Giêsu đang sống và đã sống lại. Nguyện xin cho chúng con cũng là những chứng tá tốt cho Chúa Giêsu phục sinh bằng cách chúng con sống đời sống phục sinh của Người, dù rằng chúng con thiếu sót và yếu kém, để mọi người có thể thấy qua chúng con, đường đi đến Chúa Cha của Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
2) GOSPEL READING : JOHN 14:6-14 2) TIN MỪNG : Gioan 14, 6-14 
Jesus said: I am the Way; I am Truth and Life. No one can come to the Father except through me. If you know me, you will know my Father too. From this moment you know him and have seen him. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng:  “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.  Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.
Philip said, ‘Lord, show us the Father and then we shall be satisfied.’ Jesus said to him, ‘Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? ‘Anyone who has seen me has seen the Father, so how can you say, “Show us the Father”? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Philípphê thưa:  “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.  Chúa Giêsu nói cùng ông rằng:  “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?  Philípphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha.  Sao con lại nói:  ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’  Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? 
What I say to you I do not speak of my own accord: it is the Father, living in me, who is doing his works. You must believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me; or at least believe it on the evidence of these works. In all truth I tell you, whoever believes in me will perform the same works as I do myself, and will perform even greater works, because I am going to the Father. Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.  Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy.  Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.  Thật, Thầy bảo thật các con:  Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm.  Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. 
Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con.  Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
3) REFLECTION 3) SUY NGẮM
• Today’s Gospel, the Feast of the Apostles Philip and James, is the same one as we meditated on during the 4th week of Easter, and narrates the request of the Apostle Philip to Jesus: “Show us the Father, and that is enough for us”.   Bài Tin Mừng hôm nay, Lễ Kính các thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê, thì giống như bài Tin Mừng chúng ta suy niệm trong tuần thứ tư Phục Sinh, và kể lại lời yêu cầu của thánh Tông Đồ Philípphê thưa với Chúa Giêsu:  “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.   
• John 14, 6: I am the way, I am Truth and Life: Thomas had addressed a question to Jesus: “Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?” (Jn 14, 5). Jesus answers: “I am the way, I am Truth and Life. No one can come to the Father except through me”. Three important words. Without the way, we cannot walk. Without the truth one cannot make a good choice. Without life, there is only death! Jesus explains the sense. He is the way, because no one “comes to the Father except through me”. And he is the gate through which the sheep go in and out (Jn 10, 9). Jesus is the Truth because looking at him, we are seeing the image of the Father. “If you know me, you will know my Father too!” Jesus is Life, because walking like Jesus we will be united to the Father and will have life in us!   Ga 14:6:  Thầy là đường, là sự thật và là sự sống:  Tôma thưa với Chúa Giêsu:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14:5).  Chúa Giêsu đáp:  “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”  Ba chữ quan trọng.  Không có đường, chúng ta không thể đi lại được.  Không có sự thật, người ta không thể có một sự chọn lựa tốt.  Nếu không có sự sống, thì chỉ có cái chết!  Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa này.  Người là đường, bởi vì không ai “đến được với Cha mà không qua Thầy”.  Người là cửa, mà các con chiên ra vào (Ga 10:9).  Chúa Giêsu là Sự Thật, bởi vì nhìn vào Người, chúng ta trông thấy hình ảnh của Chúa Cha.  “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy!”  Chúa Giêsu là Sự Sống, bởi vì đi theo Chúa Giêsu chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa Cha và sẽ có sự sống trong chúng ta!
• John 14, 7: To know Jesus is to know the Father. Thomas had asked: “Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?” Jesus answers: “I am the way, I am Truth and Life! No one comes to the Father except through me”. And he adds: “If you know me, you will know my Father too. From this moment you have known him and have seen him”. This is the first phrase of today’s Gospel. Jesus always speaks about the Father, because it was the life of the Father that appeared in everything that he said and did. This continuous reference to the Father causes Philip to ask the question.   Ga 14:7:  Biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha.  Tôma thưa với Chúa Giêsu:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”  Chúa Giêsu trả lời:  “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”  Và Người thêm rằng:  “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.  Đây là câu đầu tiên của bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha, bởi vì sự sống của Chúa Cha xuất hiện trong mọi việc Chúa Giêsu nói và làm.  Việc nhắc đến liên tục này về Chúa Cha đã khiến cho ông Philípphê đưa ra câu hỏi.
• John 14, 8-11: Philip asks: “Show us the Father and then we will be satisfied!” It was the desire of the disciples, the desire of many persons of the communities of the Beloved Disciple and it is the desire of many people today. What do people do to see the Father of whom Jesus speaks so much? Jesus’ answer is very beautiful and it is valid even today: “Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? Anyone who has seen me has seen the Father!” People should not think that God is far away from us, at a distance and unknown. Anyone who wants to know how and who is God the Father, it suffices for him to look at Jesus. He has revealed him in the words and gestures of his life! “The Father is in me and I am in the Father!” Through his obedience, Jesus has totally identified himself with the Father. At every moment he did what the Father told him to do (Jn 5, 30; 8, 28-29.38). This is why in Jesus, everything is the revelation of the Father! And the signs or works are the works of the Father! As people say: “The son is the face of the father!” This is why in Jesus and for Jesus, God is in our midst.   Ga 14:8-11:  Philípphê thưa:  “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con!”  Đó là niềm ao ước của các môn đệ, niềm ao ước của nhiều người trong cộng đoàn người Môn Đệ Chúa Yêu và đó cũng là niềm ao ước của nhiều người ngày nay.  Người ta làm gì để được thấy Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giêsu nhắc đến nhiều như thế?  Câu trả lời của Chúa Giêsu rất tuyệt vời và còn giá trị cho đến ngày nay:  “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?  Philípphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha!”  Người ta không nên nghĩ rằng Thiên Chúa thì xa vời với chúng ta, ngăn cách và xa lạ.  Bất cứ ai muốn biết Thiên Chúa Cha ra sao, thì chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu là đủ.  Người đã mặc khải trong lời nói và cử chỉ của cuộc đời mình!  “Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy!”  Qua sự vâng phục của mình, Chúa Giêsu đã hoàn toàn xác định căn tính của mình với Chúa Cha.  Tất cả những gì Người làm là làm theo ý của Chúa Cha (Ga 5:30; 8:28-29, 38).  Đây là lý do tại sao trong Chúa Giêsu, mọi việc là sự mặc khải về Chúa Cha!  Và những dấu lạ hay việc làm của Người là việc làm của Chúa Cha!  Như người ta nói rằng:  “Người con là khuôn mặt của cha!”  Đây là lý do tại sao trong Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta.
• John 14, 12-14: The Promise of Jesus. Jesus makes a promise to say that his intimacy with the Father is not a privilege only for him, but it is possible for all those who believe in him. We also, through Jesus, can be able to do beautiful things for others as Jesus did for the people of his time. He intercedes for us. Everything that people ask from him, he asks the Father and obtains it, always if it is to serve. Jesus is our defender. He leaves but he does not leave us without defence. He promises that he will ask the Father and the Father will send another defender and consoler, the Holy Spirit. Jesus even said that it is necessary that he leaves, because otherwise the Holy Spirit will not come (Jn 16, 7). And the Holy Spirit will fulfil the things of Jesus in us, if we act in the name of Jesus and observe the great commandment of the practice of love. –  Ga 14:12-14:  Lời hứa của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu đã hứa rằng sự gần gũi với Chúa Cha không phải là một đặc quyền chỉ dành riêng cho Người, mà nó có thể dành cho tất cả những ai Tin vào Ngài.  Chúng ta cũng thế, nhờ Chúa Giêsu, cũng có thể làm những điều tốt đẹp cho người khác như Chúa Giêsu đã làm cho người ta vào thời của Người.  Chúa Giêsu cầu bầu cho chúng ta.  Tất cả mọi việc mà người ta cầu xin cùng Người, Người xin với Chúa Cha và sẽ được, luôn luôn nếu đó là để phục vụ.  Chúa Giêsu là Đấng bàu chữa cho chúng ta.  Chúa ra đi nhưng Người không để chúng ta đơn côi.  Chúa hứa rằng Người sẽ xin cùng Chúa Cha và Chúa Cha sẽ sai một Đấng Bảo Trợ và An Ủi khác, đó là Chúa Thánh Thần.  Chúa Giêsu thậm chí còn nói rằng thật là cần thiết để Chúa đi, bởi vì nếu không thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến (Ga 16:7).  Và Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện đầy đủ những việc của Chúa Giêsu trong chúng ta, nếu chúng ta hành động nhân danh Chúa Giêsu và tuân theo các giới răn trọng nhất của việc thực hành tình yêu thương.
4) SALESIAN CONSTITUTIONS 4) HIẾN LUẬT SALÊDIÊNG
11.  Christ of the Gospel the source of our spirit

The Salesian spirit finds its model and source in the very heart of Christ, apostle of the Father.

Reading the Gospel we become more aware of certain aspects of the figure of the lord:  gratitude to the Father for the gift of a divine vocation offered to all men; predilection for

the little ones and the poor; zeal in preaching, healing and saving because of the urgency of the coming of the Kingdom; the preoccupation of the Good Shepherd who wins hearts by gentleness and self-giving; the desire to gather his disciples into the unity of brotherly communion.

HL 11. Đức Kitô trong Tin Mừng nguồn mạch tinh thần của chúng ta

Tinh thần Salêdiêng tìm thấy mẫu mực và nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị tông đồ của Chúa Cha.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta nhạy cảm hơn trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái độ của Vị Mục tử Nhân lành chinh phục bằng lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tình hiệp thông huynh đệ.

5) FOR PERSONAL CONFRONTATION 5) CÂU HỎI CÁ NHÂN
• Jesus is the way, the Truth and the Life. Without the way, without Truth and without life we cannot live. Try to make this enter your conscience.   Chúa Giêsu là đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Nếu không có đường, không có Sự Thật và không có Sự Sống, thì chúng ta không thể tồn tại.  Bạn hãy cố gắng ghi nhớ điều này vào trong lương tâm của mình.
• Two important questions: who is Jesus for me? Who am I for Jesus? –  Hai câu hỏi quan trọng:  Chúa Giêsu là ai đối với tôi?  Tôi là ai đối với Chúa Giêsu?
6) CONCLUDING PRAYER 6) KINH KẾT
The heavens declare the glory of God, the vault of heaven proclaims his handiwork, day discourses of it to day, night to night hands on the knowledge. (Ps 19,1-2) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. (Tv 19:1-2) 

 

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today