Thứ Ba – Lễ Thánh Tê-pha-nô

LECTIO DIVINA LỄ THÁNH TÊPHANÔ
NGÀY 26-12-2017 :  Mt 10,17-22

“You will be universally hated on account of my name; but anyone who stands firm to the end will be saved” “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”
1) Opening prayer 1.  Lời nguyện mở đầu
Lord our God, we honour today St Stephen, the first martyr of your young Church. Make us good witnesses like him, people filled with faith and with the Holy Spirit, men and women who are full of fortitude, as we try to live the life of Jesus. Give us a great trust that we may live and die in your hands and make us pray for those who harm us, that you may forgive them and us. We ask you this through Christ our Lord. Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Hôm nay chúng con mừng kính thánh Stêphanô, Vị tử đạo đầu tiên thời Giáo Hội sơ khai của Chúa. Xin Chúa hãy làm cho chúng con là những chứng tá tốt lành như ngài, Những con người đầy đức tin và Chúa Thánh Thần, Những con người đầy lòng dũng cảm, Như lúc chúng con cố gắng để sống đời sống của Chúa Giêsu. Xin Chúa hãy ban cho chúng con một lòng tin tưởng mạnh mẽ Để chúng con có thể sống và chết trong tay Chúa Và khiến cho chúng con cầu nguyện cho những ai hãm hại chúng con, Để Chúa có thể tha thứ cho họ và cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  
2) Gospel Reading : Matthew 10, 17-22 2.  Bài Tin Mừng : Mátthêu 10, 17-22 
‘Be prepared for people to hand you over to sanhedrins and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, as evidence to them and to the gentiles. But when you are handed over, do not worry about how to speak or what to say; what you are to say will be given to you when the time comes, because it is not you who will be speaking; the Spirit of your Father will be speaking in you. “Hãy coi chừng người đời.  Họ sẽ nộp các con cho các hội đồng, và sẽ đánh đập các con trong các hội đường của họ.  Và các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.  Khi người ta nộp các con, thì các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì:  thật vậy, không phải chính các con nói, mà là Thần Khí của Cha các con nói trong các con.
‘Brother will betray brother to death, and a father his child; children will come forward against their parents and have them put to death. “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.  
You will be universally hated on account of my name; but anyone who stands firm to the end will be saved. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• The contrast is enormous. Yesterday, Christmas Day, we had the crib of the newly born child, with the singing of the angels and the visit of the Shepherds. Today here is the blood of Stephen, stoned to death, because he had the courage to believe in the promise expressed in the simplicity of the crib. Stephen criticized the fundamentalist interpretation of the Law of God and the monopoly of the Temple. This is why he was killed (Acts 6, 13-14). –  Sự tương phản rất là lớn lao.  Hôm qua là ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta đã có cái nôi của em bé sơ sinh, với tiếng hát của các thiên thần và việc viếng thăm của những người mục tử.  Hôm nay ở đây là máu của thánh Stêphanô, bị ném đá cho đến chết, bởi vì ông đã có can đảm để tin vào lời hứa được thể hiện ở sự đơn sơ của chiếc nôi.  Thánh Stêphanô đã chỉ trích việc giải thích giáo điều về Lề Luật Thiên Chúa và việc độc quyền về Đền Thờ.  Đây là lý do tại sao ông đã bị giết chết (Cv 6:13-14).
• Today, the feast of Stephen, first martyr, the liturgy presents us a passage from the Gospel of Matthew (Mt 10, 17-22), taken from the so called Sermon of the Mission (Mt 10, 5-42). In it Jesus advices the disciples saying that fidelity to the Gospel implies difficulties and persecutions: They will hand you over to the Sanhedrin and scourge you in their synagogues”. But for Jesus what is important in persecution is not the painful side of suffering, but rather the positive side of witnessing: “You will be brought before governors and kings for my sake, as evidence to them and to the gentiles”. Persecution offers the occasion of giving witness of the Good News which God brings to us.   Hôm nay, lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên, phần phụng vụ trình bày cho chúng ta một đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 10:17-22).  Trong đó, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ rằng lòng trung thành với Tin Mừng bao hàm cả những khó khăn và bách hại:  “Họ sẽ nộp các con cho Thượng Hội Đồng và sẽ đánh đập các con trong hội đường của họ”.  Nhưng đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng trong việc bách hại không phải là phần đau đớn của sự thống khổ, mà lại là phần tích cực của lời chứng:  “Các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”.  Việc bách hại tạo cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
• This is what happened to Stephen. He gave witness of his faith in Jesus up until the last moment of his life. At the hour of his death he says: “I can see Heaven thrown open, and the Son of man standing at the right hand of God” (Acts 7, 56). And in falling dead under the stones, he imitated Jesus crying out: “Lord, do not hold this sin against them!” (Acts 7, 60; Lk 23,34). –  Đây là những gì đã xảy ra cho thánh Stêphanô.  Ông đã làm chứng cho đức tin của mình vào Chúa Giêsu cho đến giây phút cuối cùng của đời mình.  Tại lúc lâm chung, ông nói:  “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7:56).  Và trong lúc hấp hối dưới những viên đá, ông đã bắt chước Chúa Giêsu kêu lớn tiếng:  “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này!” (Cv 7:60; Lc 23:34). 
• Jesus had said: “When they will hand you over to them, do not worry about how or what you have to day, because it will be suggested to you at that moment what you have to say: in fact, it is not you who will speak, but the Spirit of your Father who will speak in you”. This prophecy is also fulfilled in Stephen. His enemies did not succeed to resist the inspired wisdom with which he spoke” (Acts 6, 10). “The members of the Sanhedrin all looked intently on Stephen, and his face appeared to them as the face of an angel” (Acts 6, 15). Stephen spoke “filled with the Holy Spirit” (Acts 7, 55). This is why the anger of the others was so great that they killed him. –  Chúa Giêsu đã nói:  “Khi người ta nộp các con, thì các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính các con nói, mà là Thần Khí của Cha các con nói trong các con”.  Lời tiên tri này cũng đã được thực hiện nơi thánh Stêphanô.  Các kẻ thù của ông đã không thành công địch lại lời lẽ khôn ngoan được Thần Khí linh ứng cho ông” (Cv 6:10).  “Toàn thể cử tọa trong Thượng Hội Đồng đều nhìn chăm chú thẳng vào ông Stêphanô, và họ thấy mặt ông giống như gương mặt một thiên sứ” (Cv 6:15).  Ông Stêphanô “được đầy ơn Chúa Thánh Thần” đã đối đáp (Cv 7:55).  Đây là lý do tại sao sự căm giận của những kẻ ấy lại lớn đến nỗi mà họ đã giết ông.   
• The same thing happens also today. In many places, many persons are drawn before the tribunals and they know how to give responses which exceed the wisdom of the learned and the wise (Lk 10, 21).   Điều tương tự cũng xảy ra ngày nay.  Ở nhiều nơi, nhiều người bị lôi ra trước tòa án và họ đã biết cách đối ứng vượt quá sự hiểu biết của các bậc thông thái và khôn ngoan (Lc 10:21). 
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
13.  Sense of the Church

Our love for Christ necessarily gives rise to our love for his Church, the People of God, the centre of unity and communion of all the forces working for the Kingdom.       

We feel ourselves a living part of her, and we cultivate in ourselves and in our communities a renewed ecclesial awareness. This we express in an attitude of filial loyalty to Peter’s successor and to his teaching, and in our efforts to live in communion and collaboration with the bishops, clergy, religious and laity.

We educate young christians to an authentic understanding of the Church and to work assiduously for its growth.  Don Bosco tells us:  “No effort should be spared when the Church and the Papacy are at stake”.

HL 13. Ý thức về Hội Thánh

Lòng yêu mến Đức Kitô của chúng ta nhất thiết phải làm nảy sinh lòng yêu mến đối với Hội Thánh Ngài, là Dân Thiên Chúa, trung tâm của sự hiệp nhất và hiệp thông của tất cả các lực lượng hoạt động cho Nước Chúa.

Chúng ta cảm thấy mình là thành phần sinh động của Hội Thánh và vun trồng nơi mình cũng như nơi các cộng thể một ý thức luôn được canh tân về Hội Thánh. Chúng ta diễn đạt ý thức ấy qua sự trung thành con thảo với Đấng kế vị Thánh Phêrô và huấn quyền của ngài, và qua ý muốn sống hiệp thông, cộng tác với các giám mục, hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân.

Chúng ta đào tạo nơi các Kitô hữu trẻ một ý thức chân chính về Hội Thánh và cần mẫn làm việc cho Hội Thánh được tăng trưởng. Don Bosco nhắc nhở chúng ta: “Vì Hội Thánh và Đức Thánh Cha, dù gian khổ đến mấy cũng kể bằng không”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Placing oneself in Stephen’s place, have you suffered, sometimes, because of your fidelity to the Gospel?   Bạn hãy đặt mình vào vị trí của thánh Stêphanô, thỉnh thoảng, bạn đã có bao giờ phải đau khổ vì lòng trung thành của mình với Tin Mừng chưa?
• The simplicity of the crib and the harshness of martyrdom go hand in hand in the life of the Saints and in the life of so many persons who, today are persecuted up to the point of death because of their fidelity to the Gospel. Do you know closely persons like this?   Sự đơn sơ của cái nôi và sự nghiệt ngã của việc tử đạo đi đôi với nhau trong đời sống của các Thánh và trong đời sống của rất nhiều người mà ngày nay đang bị bách hại cho đến chết vì lòng trung thành với Tin Mừng.  Bạn có quen thân với những người như thế không?    
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Lord, be for me a rock-fastness, a fortified citadel to save me. You are my rock, my rampart; true to your name, lead me and guide me! (Ps 31,2-3) Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. (Tv 31:2-3)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.


 

Visited 8 times, 1 visit(s) today